Мыйзамчылык

Салык кодексинен алынган көчүрмө
7 июл.

Кыргыз Республикасынын Салык кодекси

48-ГЛАВА

Жалпы жоболор

334-берене. 334-берене. Жер салыгын төлөөчүлөр

 1. Эгер бул беренеде башкача каралбаса, жердин менчик ээси же пайдала­нуучусу деп таанылган, жерди пайдалануу укугу Кыргыз Республикасынын Жер кодексине ылайык жер участогуна жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акты, жер участокту убактылуу пайдаланууга укук жөнүндө күбөлүк менен, жер үлүшүнө жеке менчик укугу жөнүндө күбөлүк (мындан ары- укукту билдирүүчү документтер) менен ырасталган субъект жер участогу пайдаланылганына же пайдаланылбаганына карабастан жер салыгын төлөөчү деп эсептелет.
 2. Бир нече адамдын жалпы менчигинде же пайдалануусунда болгон жер уча­стогу боюнча ушул адамдардын ар бири укукту билдирүүчү документтерде белги­ленген жер үлүштөрү, ошондой эле тараптардын макулдашуусу боюнча жер салы­гын төлөөчү болушат.
 3. Жер участогуна укукту ырастоочу документ жок болгон учурда республика­лык бюджеттин каражаттарынын эсебинен жүргүзүлүүчү жер казынасын иликтөө боюнча геологиялык, геофизикалык жана башка иштерди, илимий-изилдөө жу­муштарын анын ичинде жер титирөөлөрдү болжолдоону, инженердик-геология­лык изилдөөлөрдү жана геоэкологиялык иликтөөлөрдү, ошондой эле жер казына­сынын бүтүндүгүн бузбастан жүргүзгөн башка жумуштарды аткаруунун жүрүшүндө, жер казынасын геологиялык изилдөөнүн жүрүшүндөгү ээлик кылууну жана/же пайдаланууну, ошондой эле участокко ээлик кылууну жана/же пайдаланууну ко­шпогондо ушундай участокко иш жүзүндө ээлик кылуу жана/же пайдалануу жер пайдалануучу жер салыгын төлөөчү деп таануу үчүн негиз болуп саналат.
 4. (КР 2013-жылдын 22-февралындагы № 28 Мыйзамына ылайык күчүн жоготту)
 5. Мамлекеттик жана муниципалдык менчиктин жерлерин, анын ичинде Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондундагы жерлерди пайдаланууга (ижа­рага) берүүдө, жер участогун ижарага берген мамлекеттик же муниципалдык пай­далануучу, эгерде ушул статьяда башкача каралбаса, (ижарага берүүчү) жер салы­гын төлөөчү болот.
 6. Бюджеттен каржыланчу жана ага операциялык башкаруу же чарбалык баш­каруу укугунда өткөрүп берилген имарат жана/же курулма турган жер участогу ка­рамагында жана пайдалануусунда турган мамлекеттик жана муниципалдык жер пайдалануучу чарбалык эсептеги уюмга жана/же менчиктин жеке формасындагы уюмга жана/же жеке адамга ижарага берилген жер участогунан же анын үлүшүнөн башкасы үчүн жер салыгын төлөөчү болуп эсептелбейт.
 7. Менчик ээси же пайдалануучу, анын ичинде жер салыгын төлөөдөн бошотул­гандар жер участогун ижарага беришкенде айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондудагы жерлерди кошпогондо, жер салыгын төлөөчү ижарага берүүчү болот.
 8. Ушул берененин 5-7-бөлүктөрүндө көрсөтүлгөн ижарага берилген жер участ­касынан жер салыгы ижарага берүүчү жана ижарага алуучунун жер участкасынын ижарасы келишимине ылайык жер салыгынын келишимдеги суммасы бөлүнүп бе­рилет, ал ижарага берүүчү аркылуу бюджетке төлөнөт.

Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондундагы жерлерди пайдаланууга (ижарага) берүүдө ижарачы жер салыгын төлөөчү болуп саналат.

336-берене. Салыктык база

 1. Жер салыгын эсептөө үчүн салыктык база жер участогунун укукту бил­дирүүчү документте көрсөтүлгөн аянты болот.
 2. Бир нече жактын жалпы менчигинде же пайдалануусунда турган жер уча­стогу боюнча ар бир төлөөчү үчүн салыктык база болуп укукту билдирүүчү доку­ментте же менчик ээлеринин (пайдалануучулардын) макулдашуусунда аныктал­ган жер участогуна үлүш эсептелет.
 3. Пайдаланууга (ижарага) берилген жер участогу боюнча салыктык база жер участогуна ижара келишиминде аныкталат.
 4. Айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунун жерлери боюнча салыктык база тийиштүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башкаруусунда жана тескөөсүндө турган аймактарды аныктоочу тийиштүү нормативдик укуктук актылардын негизинде аныкталат.
 5. Жер участогуна укукту билдирүүчү документ жок болсо салыктык база салык кызматынын тийиштүү органынын, кыймылсыз мүлк объекттерин каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын өкүлдөрүнөн турган комиссия тарабынан физикалык ченөөгө жараша аныкталат.

Жер участогун физикалык ченөөчү күн жөнүндө салык кызматынын органы жер участогун иш жүзүндө пайдалануучуга ченөө күнүнө чейин 3 күндөн кечиктирбестен кабарлайт.

Жер участогун иш жүзүндөгү пайдалануучу ушул Кодекстин 83-беренесинде каралган тартипте кабарланса да дайындалган убакта келбеген учурда жер участогун физикалык ченөө ансыз жүргүзүлөт.

Жер участогун физикалык ченөөнүн жыйынтыгы эки нускадагы акты менен таризделет, анын бири кыймылсыз мүлк объекттерин каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берилет, актынын экинчи нускасы тийиштүү салык органына жер салыгы боюнча салыктык милдеттенменин суммасын аныктоо үчүн берилет.