Мыйзамчылык

Административдик кодексинен алынган көчүрмө
7 июл.

Административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекси

186-берене. Менчигинин таризине карабастан жерлердеги табигый жана эгилме жайыттарга зыян келтирүү

Менчигинин таризине карабастан, табигый жана эгилме жайыт жерлерди зыянга учуратып, жайыттарды которуштуруп пайдалануу талабына ылайык тыныктырууга бөлүнгөн жайыттарга мөөнөтүнөн мурда мал жайуу, ошондой эле тийиштүү уруксат албастан, табигый жана эгилме жайыттар аркылуу мал айдап өтүү -

жарандарга эсептешүү көрсөткүчүнүн бештен он, кызмат адамдарына - ондон он беш өлчөмүнө чейин Административдик айып салууга алып келет.

Менчигинин таризине карабастан, табигый жана эгилме жайыттардын чөбүн автомобиль, трактор, комбайн же башка транспорттук каражаттар менен тебелеп өтүү -

эсептешүү көрсөткүчүнүн экиден беш өлчөмүнө чейин Административдик айып салууга алып келет.

193-берене. Жайыттарды жана чабындыларды пайдалануунун белгиленген режимин бузуу

Белгиленген тартипте кабыл алынган жана күчүнө кирген жайыттарды жана чөп чабындыларын башкаруу жана пайдалануу боюнча жамааттын планында белгиленген режимди бузуу,-

жарандарга - эсептешүү көрсөткүчүнүн ондон элүү, кызмат адамдарына - элүүдөн жүз өлчөмүнө чейин Административдик айып салууга алып келет.

534-1-берене. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (комиссиялары)

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары (комиссиялары) 90, 92, 93, 185, 186, 193, 285-статьянын биринчи бөлүгүндө, 286-288-статьяларында, 289-статьян ын биринчи бөлүгүндө, 290-296, 298, 299, 301-303-статьяларында, 304-статьянын биринчи бөлүгүндө, 305-статьянын биринчи бөлүгүндө, 306, 307, 309, 310, 320, 326, 348, 353, 448, 455, 456, 462, 467, 472, 487, 487-1, 487-3, 487-4, 488-491, 494, 496-статьяларында каралган административдик укук бузуулар жөнүндөгү иштерди карайт.

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
Бишкек шаары, 2011-жылдын 15-июлу N 101
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө

32-берене. Жергиликтүү кеңештин туруктуу жана убактылуу комиссиялары

1. Жергиликтүү кеңештин туруктуу комиссиялары кеңештин карамагына таандык маселелерди алдын ала кароо жана даярдоо, ошондой эле кеңештин чечимдерин ишке ашырууга катышуу, ушул чечимдердин ведомстволук аймакта жайгашкан мекемелер жана уюмдар тарабынан аткарылышына контролдук кылуу үчүн түзүлөт. Кеңеш тарабынан ошондой эле туруктуу комиссиялар да түзүлсө болот.