Мыйзамчылык

Граждандык кодексинен алынган көчүрмө
7 июл.

Кыргыз Республикасынын Граждандык кодекси

КРнын 1996-жылдын 8-майындагы № 15 «Кыргыз Республикасынын Граждандын кодекси. I бөлүк»

233-2-берене. Жер участогу менчик укугунун жана буюмдук укуктун объектиси катары

  1. Жер участогунун аймактык чек аралары менчик ээсине, болбосо жер уча­стогуна башкача буюм укугуна ээ болгон адамга тиешелүү мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан берилген доку­менттердин негизинде аныкталат.
  2. Эгерде мыйзамда башкача белгиленбесе, жер участогуна менчик укугу же пайдалануу укугу ушул участоктун үстүнкү (кыртыштык) катмарындагы чек аралар­га жайылтылат.

Эгерде «Жер казынасы жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамында же башка мыйзамдарда башкача каралбаса жана башка адамдардын укугун бузбаса, жер участогунун менчик ээси же жерди пайдалануучу ушул участоктун үстүндө жана астында болгондордун бардыгын өз каалоосу боюнча пайдаланууга укуктуу.

(КР 2009-жылдын 12-майындагы № 155 Мыйзамынын редакциясына ылайык)