Мыйзамчылык

Токой кодексинен алынган көчүрмө
7 июл.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ТОКОЙ КОДЕКСИ

1999-жылдын 8-июлу № 66

 

14-статья. Токой фондусун пайдалануу

 

Токой фондусунун участоктору ушул Кодекстин 48 - статьясында каралган максаттар үчүн пайдаланууга Кыргыз Республикасынын уюмдарына жана жарандарына, чет өлкөлүк юридикалык жактарга жана жарандарга, ошондой эле эл аралык уюмдарга берилиши мүмкүн.

Токой фондусунунун участокторун пайдаланууга берүү ушул Кодексте жана Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдарында аныкталган тартипте жүргүзүлөт.

 

48-статья. Токойду пайдалануунун түрлөрү

 

Мамлекеттик токой фондусунда токойду пайдалануунун төмөндөгүдөй түрлөрү ишке ашырылышы мүмкүн:

- дыйканчылык, чөп чабуу, мал жаюу, бал челек кармоо, жапайы өскөн тамак - аш ресурстарын, дары өсүмдүктөрүн, техникалык сырьелорду жана башкаларды жыйноо;

- экинчи даражадагы токой ресурстарын (дүмүр, кабык ж.б.) даярдоо;

- токойду илим - изилдөө, маданий - ден соолукту чыңдоо, рекреациялык жана туристтик максатта, ошондой эле аңчылык чарбанын муктаждыктары үчүн пайдалануу;

- белгиленген тартипте токой кыюу жана жыгач даярдоо;

- Кыргыз Республикасында токойду пайдалануунун башка түрлөрү да белгилениши мүмкүн.

Токойду пайдалануунун эрежелери Кыргыз Республикасьшын мыйзамдарына ылайык токой чарбачылыгын башкаруучу республикалык мамлекеттик орган тарабынан белгиленет.