Мыйзамчылык

Жер казынасын пайдаланууну лицензиялоонун тартиби жөнүндө ЖОБО
7 июл.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2012-жылдын 14-декабрындагы
N 834 токтому менен
бекитилген

Жер казынасын пайдаланууну лицензиялоонун тартиби жөнүндө
ЖОБО

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 12-январындагы N 12, 2013-жылдын 13-июнундагы N 350, 2014-жылдын 4-августундагы № 436 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

I. Жалпы жоболор

1. Ушул Жобо "Жер казынасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык иштелип чыкты.

2. Жер казынасын пайдалануу укугун лицензиялоонун мамлекеттик системасын уюштуруу жактан камсыздоону жер казынасын пайдаланууга карата саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган катарында Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттик ишке ашырат.

Жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган лицензиялык орган - лицензиар катарында жер казынасын пайдалануу укугун лицензиялоону администрациялоону ишке ашырат.

3. Жер казынасын пайдалануу укугу лицензиянын негизинде пайда болот. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул Жободо каралгандардан башка учурларда, жер казынасын лицензиясыз пайдаланууга тыюу салынат.

4. Концессиялык келишим боюнча жана продукцияны бөлүштүрүү боюнча макулдашуу боюнча жер казынасын пайдалануу укугун, ошондой эле мамлекеттик каттоонун негизинде иш жүргүзүүдөн башка, жер казынасын пайдалануунун бардык түрлөрү боюнча минералдык чийки заттын бардык түрлөрү, анын ичинде тузсуз, минералдык жана термалдык жер астындагы суулар лицензияланууга тийиш.

5. Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык түзүлгөн юридикалык жана жеке жактар, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык мамлекеттик каттоодон өткөн чет өлкөлүк юридикалык жактар жана Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык жеке ишкер катары катталган жеке жактар жер казынасын пайдалануучу боло алышат.

6. Эгер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана бул Жободо башкалар каралбаган болсо, чет өлкөлүк юридикалык жана жеке жактар Кыргыз Республикасынын юридикалык жана жеке жактары үчүн белгиленген шарттарда жана тартипте лицензия алышат.

II. Жер казынасын пайдалануу укуктарын берүү

7. Жер казынасын пайдалануу укугу конкурстарды, аукциондорду өткөрүүнүн жана түз сүйлөшүүлөрдүн негизинде берилиши мүмкүн.

8. Жер казынасынын жалпы мамлекеттик маанидеги пайдалуу казындыларынын кендеринин объектин пайдалануу укугу конкурстун жыйынтыгы боюнча берилет. Жалпы мамлекеттик маанидеги кендердин тизмесин жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын берүүсү боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекитет жана ал жалпы маалымдоо каражаттарында жарыяланат. Пайдалуу казындылардын кендеринин ар бир жалпы мамлекеттик маанидеги объекти боюнча конкурс Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечими боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен Жобого ылайык ведомство аралык конкурстук комиссия тарабынан өткөрүлөт.

Өткөрүлгөн конкурстар боюнча жер казынасын пайдалануу укугуна лицензия конкурстук комиссиянын протоколунун негизинде берилет.

9. Аукционду өткөрүүнүн негизинде жер казынасын пайдалануу укугун берүү төмөнкүлөр боюнча жүргүзүлөт:

- тизмегин жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган өзүнүн алдындагы Илимий-техникалык кеңештин сунуштамаларынын негизинде бекитүүчү объекттер боюнча;

- эки жолу өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча жеңүүчүсү аныкталбаган жалпы мамлекеттик маанидеги объекттер боюнча;

- аукционго коюлуучу кендердин тизмесине кирбеген, бирок эки же андан ашык табыштама ушул Жобонун 36-пунктунда каралган документтердин толук тизмесин тиркөө менен келип түшкөн объекттер боюнча.

Өткөрүлгөн аукцион боюнча жер казынасын пайдалануу укугуна лицензия аукциондук комиссиянын протоколунун негизинде берилет.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 13-июнундагы N 350, 2014-жылдын 4-августундагы № 436 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

10. Жер казынасын пайдалануу укугун берүү боюнча конкурстарды жана аукциондорду өткөрүүнүн тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү бекиткен өзүнчө жоболор менен аныкталат.

11. Түз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жолу менен жер казынасын пайдалануу укугун берүү төмөнкүдөй жүргүзүлөт:

- Жалпы мамлекеттик маанидеги объекттердин тизмесине жана Аукционго коюлуучу объекттердин тизмесине кирбеген жер казынасынын объекттерине;

- эки жолу аукцион өткөрүлбөй калды деп таанылган жер казынасынын объекттерине;

- геологиялык изилдөө жана пайдалуу казындылардын кендерин иштетүү менен байланышпаган жер казынасынын объекттерине;

- жер казынасын пайдалануучунун артыкча укугун ишке ашыруу иретинде лицензиялоого туура келген жер казынасынын объекттерине.

12. Түз сүйлөшүүлөр аркылуу жер казынасын пайдалануу укугун алууга арыз ээси менен түз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө чечим жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын Жер казынасын пайдаланууну лицензиялоо маселелери боюнча комиссиясы тарабынан кабыл алынат.

Арыз ээси менен түз сүйлөшүүлөр жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан жүргүзүлөт, анын жыйынтыгы тараптар кол койгон протокол менен таризделет. Протокол жер казынасын пайдалануу укугуна лицензия берүү үчүн негиз болуп саналат.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 4-августундагы № 436 токтомунун редакциясына ылайык)

12-1. Лицензияланган жана бош объектилер тууралуу маалымат жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын расмий сайтына жайгаштырылат.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 13-июнундагы N 350 токтомунун редакциясына ылайык)

13. Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензия төмөнкү мөөнөткө берилет:

- геологиялык издөө иштерине - 5 жылга чейин, кийин техникалык долбоорго ылайык андан ары узартуу менен;

- геологиялык чалгындоо иштерине - 10 жылга чейин, кийин техникалык долбоорго ылайык андан ары узартуу менен;

- пайдалуу казындылардын кендерин иштетүүгө - 20 жылга чейин, кийин пайдалуу казындылардын корлору түгөнгөнчө узартуу менен;

- жер казынасын геологиялык изилдөө жана пайдалуу казындылардын кендерин иштетүү менен байланышпаган объекттерде - техникалык долбоордо каралган мөөнөткө, кийин такталган техникалык долбоордо каралган мөөнөткө узартуу менен.

14. Геологиялык издөө иштерин жүргүзүү үчүн жер казынасын пайдалануу укугуна лицензия лицензиялык аянттын чегинде пайдалуу кендердин билдирилген түрлөрүнө геологиялык издөө иштерин жүргүзүүгө лицензиатка өзгөчө укук берет.

Лицензиат пайдалуу казындылардын объектинде геологиялык издөө иштерине жер казынасын пайдалануу укугунун лицензиясын геологиялык чалгындоо иштери үчүн жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияга трансформациялоонун өзгөчө укугуна ээ.

15. Белгилүү бир пайдалуу казындылардын түрлөрүн издөөгө лицензияланган аянтта башка арыз берүүчүлөргө башка топтогу пайдалуу казындыларды издөөгө жер казынасын пайдалануу укугуна лицензия берилиши мүмкүн.

16. Геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүү үчүн жер казынасын пайдалануу укугуна лицензия лицензиялык аянттын чегинде пайдалуу кендердин билдирилген түрлөрүнө геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө өзгөчө укук берет.

17. Пайдалуу кендердин запастары Кыргыз Республикасынын пайдалуу кендеринин мамлекеттик балансында катталгандан кийин Кыргыз Республикасынын Пайдалуу казындылардын корлору боюнча мамлекеттик комиссиясынын апробациялык корутундусунун негизинде лицензиат геологиялык чалгындоо иштерине жер казынасын пайдаланууга лицензияны чалгындалган пайдалуу кендерди иштетүү үчүн жер казынасын пайдалануу укугунун лицензиясына трансформациялоонун өзгөчө укугуна ээ болот.

  1. Пайдалуу кендердин чыккан жерин иштетүү үчүн жер казынасын пайдалануу укугуна лицензия камдыктары Кыргыз Республикасынын пайдалуу кендер объектилери боюнча мамлекеттик комиссиясы, ошондой эле СССРдин мурдагы компетенттүү ведомстволору (СССРдин Пайдалуу кендердин камдыктары боюнча мамлекеттик комиссиясы, Кыргыз ССРинин Пайдалуу кендердин камдыктары боюнча аймактык комиссиясы, СССР Геология министрлигинин пайдалуу кендер боюнча борбордук комиссиясы жана башкалар) апробациялаган жана эсепке алган лицензиялык объекттерге берилет

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 4-августундагы № 436 токтомунун редакциясына ылайык)

19. Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин, жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын арыздары боюнча шашылыш учурларда жээктерди бекитүү иштери үчүн, жол-курулуш иштерин жүргүзүүдө жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын уруксаты боюнча, жасалган иштер жана алуунун өлчөмү жөнүндө кабарлоо менен, жер казынасын пайдалануу укугуна лицензия албай инерттүү материалдарды иштетүүгө уруксат берилет. Мында, макулдашуунун милдеттүү шарты болуп, кийинки техникалык жана биологиялык рекультивациялоону кошкон пайдалуу казындынын кенин иштетүүнүн техникалык долбоору боюнча иштерди аткаруу талабы саналат.

20. Жер казынасын геологиялык изилдөө жана пайдалуу казындылардын кенин иштетүү менен байланышпаган жер казынасын пайдалануу укугуна лицензия лицензиатка кен казуу бөлүндүсүнүн чегинде техникалык долбоорго ылайык иш жүргүзүүгө укук берет.

III. Жер казынасын пайдаланууну лицензиялоо маселеси боюнча комиссия

21. Жер казынасын пайдаланууну лицензиялоо менен байланышкан маселелерди чечүү үчүн жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда Жер казынасын пайдаланууну лицензиялоо маселеси боюнча комиссия (мындан ары - Комиссия) түзүлөт.

22. Комиссиянын ыйгарым укуктарына төмөнкү маселелерди кароо кирет:

- жер кззынасын пайдалануу укугун алууга арыз ээлери менен түз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жөнүндө чечимдерди кабыл алуу;

- лицензиялардын колдонуу мөөнөтүн узартуу;

- лицензиялык макулдашууга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү;

- жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияларды токтотуп туруу, жана жокко чыгаруу;

- үлүштү берүүгө байланыштуу лицензияларды кайра тариздөө жөнүндө маселени чечүү;

- жер казынасын пайдаланууга байланышкан башка маселелерди кароо.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 4-августундагы № 436 токтомунун редакциясына ылайык)

23. Комиссиянын курамы жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси тарабынан бекитилет.

24. Комиссиянын төрагасы болуп жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жетекчиси саналат.

25. Комиссиянын ишин Комиссиянын төрагасы, ал жок болгон учурда - Комиссиянын төрагасынын орун басары жетектейт.

26. Комиссиянын жыйыны ага комиссиянын тизмесиндеги курамдын жарымынан көбү катышканда мыйзамдуу болот.

27. Комиссиянын чечими ачык добуш берүү менен жана комиссиянын мүчөлөрүнүн жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат. Берилген добуштар тең болуп калган учурда комиссиянын төрагасынын добушу чечүүчү добуш болуп эсептелет.

28. Комиссия өзүнүн жыйындарына материалдардын келип түшүшүнө жана жер казынасын пайдаланууну лицензиялоо чөйрөсүндөгү маселелерди чечүүнүн зарылдыгына жараша чогулат.

29. Жер казынасын пайдалануучу Комиссиянын жыйындарына жеке өзү, же белгиленген тартипте таризделген ишеним каты бар өзүнүн өкүлдөрү аркылуу катыша алат.

30. Комиссиянын жыйыны, ошондой эле кабыл алынган чечим протокол менен таризделет.

31. Комиссиянын чечимине макул болбогон Комиссиянын мүчөлөрү Комиссиянын протоколунда же өзүнчө тиркемеде өзүнүн позицияларын көрсөтүүгө укуктуу.

32. Комиссиянын жыйынынын протоколунан көчүрмө жер казынасын пайдалануучуга берилет, же комиссиянын жыйыны өткөрүлгөн жана чечим кабыл алган учурдан баштап, он жумушчу күндүн ичинде анын акыркы белгилүү дарегине жөнөтүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 4-августундагы № 436 токтомунун редакциясына ылайык)

33. Комиссиянын чечими дароо күчүнө кирет жана ага каршы үч ай ичинде соттук тартипте доо-арыз берилиши мүмкүн.

34. Чечимди кабыл алууда Комиссиянын мүчөлөрүнө белгилүү болбогон жер казынасын пайдалануучунун пайдасын күбөлөндүргөн кошумча материалдар келип түшкөндө, Комиссиянын чечими кайра каралышы мүмкүн.

Жер казынасын пайдалануу укугун токтотуу жөнүндөгү чечим ушундай чечим чыгарылган күндөн тартып бир айдын ичинде Комиссия тарабынан кайра каралышы мүмкүн. Түз сүйлөшүүлөр аркылуу жер казынасын пайдалануу укугун берүүдөн баш тартуу жөнүндөгү чечим кайра каралбайт.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 4-августундагы № 436 токтомунун редакциясына ылайык)

IV. Жер казынасын пайдалануу укугун түз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жолу менен берүү

35. Жер казынасын пайдалануу укугун түз сүйлөшүүлөр жолу менен алуу үчүн жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга арыз берүү керек.

36. Жер казынасын пайдалануу укугун алууга арыз арыз берүүчү, пайдалуу казындыларды, пайдалануунун түрү жана жайгашкан жери жөнүндө маалыматтарды көрсөтүү менен жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын атайын бланкасында мамлекеттик же расмий тилде берилет.

Арызга төмөнкүлөр тиркелет:

- 2009-жылдын 1-апрелине чейин каттоодон, кайра каттоодон өткөн юридикалык жактар үчүн - уюштуруу документтеринин нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү, көрсөтүлгөн мөөнөттөн кийин каттоодон, кайра каттоодон өткөн юридикалык жактар үчүн - уюштуруу документтеринин өздөрүнүн мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

- юридикалык жактын жана (же) жеке ишкердин мамлекеттик каттоо жөнүндөгү күбөлүгүнүн нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

- жеке жак үчүн - жашаган дареги көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү;

- лицензиялык объектти изилдөө же өздөштүрүү программасы;

- пайдалуу казындылардын кенин иштетүүгө жер казынасын пайдалануу укугун лицензиялоо учурунда - арыз берүүчүнүн лицензиялык объектти өздөштүрүү программасын аткаруу үчүн Кыргыз Республикасынын банктары тарабынан берилген каржылоо мүмкүнчүлүгүн ырастаган документтер;

- геологиялык издөө же геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө жер казынасын пайдалануу укугун лицензиялоо учурунда - Кыргыз Республикасынын банктары тарабынан берилген жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны колдонуунун алгачкы үч жылдык мөөнөтүнө лицензиялык төлөмдөрдү төлөө мүмкүнчүлүгүн ырастаган документтер;

- юридикалык жактын жетекчисин дайындоо жөнүндө чечим же арыз берүүчүнүн кызыкчылыгын жактоого ишеним кат;

- чет өлкөлүк юридикалык жактар легалдаштырылган мамлекеттик реестрден көчүрмөнү же өз өлкөсүнүн мыйзамдарына ылайык аракеттеги юридикалык жак экендигин ырастаган башка документти кошумча берет;

- Кыргыз Республикасында катталган компаниялар, Кыргыз Республикасында катталган чет өлкөлүк компаниялардын филиалдарын кошкондо, кошумча түрдө убактысы өткөн салык карызы жок экендиги жөнүндө салык кызматынан маалымкат берет.

Жер астындагы сууларды алуу жана пайдалануу боюнча жер казынасын пайдалануу укугуна лицензия алуу үчүн арызга төмөнкүлөр кошумча тиркелет:

- эксплуатациялоонун технологиялык схемасы;

- жер астындагы сууну куюштуруу үчүн жана (же) бальнеологиялык дарылоо үчүн пайдаланылган учурда саламаттык сактоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын корутундусу.

Арыз электрондук түрдөгү фотокөчүрмөлөрүн кошуп, кагаз түрүндө тиркемелери менен берилет.

Лицензиялык объектини өздөштүрүүгө берилген программаны аткаруу үчүн табыштамачынын финансылык мүмкүнчүлүктөрүн ырастаган жана жер казынасын пайдалануу укугунун лицензиясы колдонууда турган биринчи үч жылда лицензиялык төлөмдөрдү төлөө мүмкүнчүлүктөрүн ырастаган документтер, ошондой эле салык кызматынан мөөнөтү өткөн салык карыздарынын жоктугу жөнүндө маалымкаты, алар түзүлгөн учурдан тартып үч ай бою колдонулат.

(КР Өкмөтүнүн  2013-жылдын 13-июнундагы N 350, 2014-жылдын 4-августундагы № 436 токтомдорунун редакцияларына ылайык)

37. Керектүү документтердин комплекти толук эмес болсо жана электрондук түрүндө болбосо арыз кабыл алынбайт.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 4-августундагы № 436 токтомунун редакциясына ылайык)

38. Документтердин толук комплекти тиркелген арыз арыздарды кабыл алуу боюнча атайын китепке аларды алуунун датасын жана убактысын көрсөтүү менен жазылат.

Документтерди кабыл алууга жоопкер күн сайын арыздарды алуунун аякташын белгилейт жапа аны өзүнүн колу менен ырастайт.

39. Жер казынасын пайдалануу укугунун объектине эгерде биринчи арыз берилгенден кийин 20 календардык күндүн ичинде эки же андан ашык арыз келип түшсө, бул объект боюнча жер казынасын пайдалануу укугу белгиленген тартипке ылайык аукцион өткөрүү жолу менен берилет.

Бул учурда жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган биринчи арыз берилген учурдан баштап 30 календардык күндүн ичинде аукцион өткөрүү жөнүндө чечим кабыл алат.

Жер казынасынын объектисин пайдалануу укугун түз сүйлөшүүлөр жолу менен алууга арыз берген жактар белгиленген тартипке ылайык аукционго катышуу үчүн арыз берүүсү керек. Мында, мурда биринчи арызды бергендеги документтерди берүү талап кылынбайт.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 12-январындагы N 12 токтомунун редакциясына ылайык)

40. Жер казынасын пайдалануу укугун берүүдөн баш тартуу төмөнкү учурларда болушу мүмкүн:

- эгерде арыз берүүчү өзү жөнүндө жалган маалымат берсе жана (же) издөө жана/же чалгындоо үчүн жана/же объектти иштетүүгө зарыл болгон финансы каражаттары жок болсо;

- эгерде арыз берилген объектке минералдык чийки заттын ошол эле түрлөрүнө лицензия берилген болсо.

41. Түз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү жолу менен жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны берүү же жер казынасын пайдалануу укугуна лицензия берүүдөн баш тартуу тууралуу чечим 30 календардык күндүн ичинде лицензиялык орган тарабынан кабыл алынат.

V. Лицензиялоо шарттарын тариздөө жана лицензиялоо мөөнөтүн узартуу тартиби

42. Жалпы мамлекеттик маанидеги объектилер боюнча конкурстун жыйынтыктарын конкурстук комиссия бекиткенден кийин, ошондой эле аукциондук комиссия аукциондун жеңүүчүсүн аныктоо жөнүндө жана ал аукцион объектисинин акыркы баасын төлөгөнү жөнүндө протоколго кол койгондон кийин, ошондой эле тараптар түз сүйлөшүүнүн протоколуна кол коюшкандан кийин лицензия жана лицензияланган объектиде иштерди долбоорлоого (кенди геологиялык изилдөө, пайдалуу казындылардын кенин иштетүү, пайдалуу казындылардын кенинде казып алууга байланышпаган жер астындагы курулмаларды куруу жана пайдаланууга берүү) лицензиялык макулдашуу берилет.

43. Лицензияны алуу үчүн чет өлкөлүк юридикалык жактарга лицензияны алганга ченин туунду компаниясын (100% үлүш катышуусу менен) Кыргыз Республикасындагы лицензияттын аталышы жана дарегин көрсөтүү менен Кыргыз Республикасында каттоосу керек. Лицензиялык макулдашууда лицензия туунду компанияга берилгени көрсөтүлөт.

  1. Лицензиялык макулдашуу лицензиянын ажырагыс бөлүгү болуп саналат.

45. Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензия лицензиялоочу органдын аталышы бар Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби түшүрүлгөн жана катар номери, лицензиялоо боюнча маалыматтары бар белгиленген формадагы катуу отчеттук бланк болуп эсептелет.

Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензия төмөнкү маалыматтарды камтыйт:

- жер казынасын пайдалануу укугуна лицензиянын алфавиттик-санариптик коду;

- жер казынасын пайдалануу түрү;

- лицензиаттын аталышы жана реквизиттери;

- жер казынасын пайдалануу объектисинин лицензиялык номери;

- пайдалуу казындынын түрү;

- лицензиялык объекттин административдик жайгашуусу;

- жер казынасын пайдалануу укугуна лицензиянын берилген датасы жана колдонуу мөөнөтү;

- өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү датасы;

- лицензиялык органдын мөөрү жана жетекчинин колу.

  1. Лицензиялык макулдашуу, жер казынасын пайдалануу укугуна лицензиянын ажыратылгыс бөлүгү катарында, төмөнкү маалыматтарды камтыйт:

- лицензиялык аянттын бурчтук чекиттеринин координаттары жана өлчөмү;

- иштин максаты;

- жер казынасын пайдалануунун тартиби жана шарттары;

- жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны күрөөгө берүүнү каттоо жөнүндө маалыматтар;

- отчеттун мөөнөтү;

- кошумча маалыматтар;

- лицензиялык органдын мөөрү жана жетекчинин колу;

- ишкана жетекчисинин фамилиясы, аты жана атасынын аты.

Жер астындагы сууларды алууда жана пайдаланууда жер казынасын пайдалануу укугуна лицензиянын ажыратылгыс бөлүгү катарында лицензиялык макулдашууда төмөнкү кошумча маалыматтар камтылат:

- көзөнөктүн же булактын дебити, корлордун саны жана категориясы;

- жер астындагы суунун тиби;

- көзөнөктүн оозунун же булактын координаттары;

- жер астындагы сууларды пайдалануунун максаты;

- жер астындагы суунун көзөнөктүн (булактын) айланасындагы кен казуу-санитардык коргоо зонасынын, санитардык коргоо зонасынын өлчөмү;

- жер астындагы сууларды алуунун макулдашылган көлөмү;

- режимдик байкоо жөнүндө отчеттун мөөнөтү.

Лицензиялоонун бардык түрлөрүнүн лицензиялык макулдашууларына тараптардын макулдашуусу менен башка кошумча шарттар киргизилиши мүмкүн.

Лицензияны берүү үчүн коротулган материалдык чыгымдардын өлчөмүндө төлөм алынат. Чыгымдардын эсеби монополияга каршы ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган менен жыл сайын макулдашылат.

47. Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны жана лицензиялык макулдашууну алгандан кийин, лицензиат өнөр жайлык, экологиялык коопсуздук жана жер казынасын коргоо боюнча эксперттик оң корутундусу бар техникалык долбоорду түзөт жана лицензиарга берет.

Конкурс өткөрүү аркылуу жер казынасын пайдалануу укугу берилген жер казынасынын объекттерине техникалык долбоор түзүүгө лицензиялык макулдашуу конкурстук шарттар менен каралган мөөнөткө, калган жер казынасынын обьекттерине - лицензияны колдонуу мөөнөтүнө берилет.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 4-августундагы № 436 токтомунун редакциясына ылайык)

48. Долбоорго ылайык лицензиар тараптан иштерди өткөрүүгө кезектеги лицензиялык макулдашуу берилет.

49. Долбоорго сын-пикир болгон учурда, Жер казынасын лицензиялоо маселеси боюнча комиссия тараптан кемчиликтерди оңдоо үчүн мөөнөт белгилениши мүмкүн.

50. (КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 12-январындагы N 12 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

51. (КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 12-январындагы N 12 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

52. Жер казынасын пайдаланууга лицензияланган объекттерге алфавиттик-номердик кадастрдык, ошондой эле лицензиялык объект боюнча делонун номери болгон жана 1:100000 масштабдагы кадастрдык топографиялык картадагы номер болгон код берилет, ал объекттин кадастрдык катар номерин көрсөткөн цифрадан жана тамгадан турат: "Н" - мунай жана газ үчүн, "С" - көмүр үчүн, "М" - асыл металлдардан башка металлдар үчүн, "А" - асыл металлдар үчүн, "Т" - металл эместер үчүн, "В" - жер астындагы суулар үчүн, "Г" - мамлекеттик бюджеттин эсебинен жүргүзүлүүчү иштер үчүн, алар лицензияларды каттоо журналына киргизилет, кагаз жана электрондук сактагыч түрүндөгү лицензиялык дело болуп түзүлөт.

53. Лицензиялык аянттын (геологиялык бөлүндүнүн) чектери 1:100000 масштабдагы топографиялык картага жана лицензиялык аянттын электрондук картасына чыгарылат. Бурчтук чекиттердин координаттары 1942-жылдагы тик бурчтуу координаттар системасында көрсөтүлөт. Ар бир лицензиялык аянт өзүнүн гана контуру менен чектелет. Лицензиялык аянттын чектери түз сызыктан төмөнкү учурларда башкача болот:

- мамлекеттик чек ара менен кесилишкенде;

- өзгөчө корголуучу аймактардын чектери менен кесилишкенде;

- көлмөлөр (көлдөр, суу сактагычтар) менен кесилишкенде.

Лицензиялык аянттын өлчөмү чектелбейт.

54. Пайдалуу казындылардын кендерин иштетүү үчүн жана пайдалуу казындыларды казып алуу менен байланышпаган максаттар үчүн кен казуу бөлүндүсүнүн чектери бурчтук чекиттердии үч өлчөмдүү 1942-жылдагы тик бурчтуу координаттар системасында аныкталат.

55. Лицензиялык жана кен казуу бөлүндүлөрүнүн кичине өлчөмүнүн айынан объекттин чектерин кадастрдык картада көрсөтүүгө мүмкүн болбогон учурларда объект 1:100000 масштабдагы кадастрдык картада алфавиттик-номердик код менен чекит түрүндө белгиленет жана тиешелүү масштабда кошумча кесилген карта түзүлөт.

56. Геологиялык жана кен казуу бөлүндүлөрүнүн эң акыркы өлчөмдөрү долбоорлоонун жыйынтыгы боюнча оңдолушу мүмкүн. Бөлүндүнүн өлчөмү жана контуру кичирейүү же чоңоюу жагына өзгөрүлгөн учурда, эгерде чектеш аянт ээленбесе, лицензиялык макулдашуу лицензиар тарабынан кошумча шартсыз макулдашылат. Эгерде чектеш аянт ээленген болсо өзгөртүү чектеш аянттын лицензиясынын ээсинин жазуу жүзүндөгү макулдугу менен гана жана аны менен жаңы лицензиялык макулдашуу макулдашылгандан кийин гана киргизилиши мүмкүн.

Лицензиялоо менен макулдашылган пайдалуу казындыларды казып алуунун көлөмү төмөндөгөн же көбөйгөн учурда лицензиаттын арызы боюнча кен казуу бөлүндүсүнүн өлчөмү лицензиар тарабынан жаңы лицензиялык макулдашуу түзүү менен өзгөртүлүшү мүмкүн.

Иштерди жүргүзүүгө лицензиялык макулдашуу алынгандан кийин, ушул Жобонун 57-пунктунда көрсөтүлгөн учурлардан сырткары, тоо-кен бөлүндүсүнүн бурчтук чекиттеринин координаттары өзгөрүлбөйт. Геологиялык бөлүндүнүн бурчтук чекиттеринин координаттары жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тийиштүү түзүмдүк бөлүнүшүнүн негизделген корутундусу болгон шартта көбөйтүү жагына өзгөртүлүшү мүмкүн.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 4-августундагы № 436 токтомунун редакциясына ылайык)

57. Лицензиат лицензиялык аянтты кыскартууга укуктуу. Анын арызы боюнча кыскартуу кыскартылуучу аянтта аткарылган иштердин жыйынтыгы жөнүндө отчет кабыл алынгандан жана рекультивациялоо иштерин аткаруу жөнүндө акты берилгенден кийин жүргүзүлөт.

  1. Лицензиянын колдонулуу мөөнөтүн узартуу үчүн жер казынасын пайдалануучу жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга лицензиянын колдонулуу мөөнөтү бүткөнгө чейин бир жылдан эрте эмес жана лицензиянын колдонулуу мөөнөтү аяктаганга чейин 30 күндөн кечиктирбестен лицензиянын колдонулуу мөөнөтүн узартуу жөнүндө арыз берет, лицензиянын колдонулуу мөөнөтүнүн узартылуучу мезгилине карата отчеттуулук стандарттарына жана иш программасына ылайык лицензияны колдонуунун мурдагы бардык мөөнөттөрүндө лицензиялоо шарттарын аткаргандыгы жөнүндө отчет берет. Тапшырылган материалдар лицензиар тарабынан 30 күн аралыгында каралат жана протокол менен таризделүүчү тиешелүү чечим кабыл алынат.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 4-августундагы № 436 токтомунун редакциясына ылайык)

58-1. Эгерде лицензиат жер казынасын пайдалануу укугуна лицензиянын колдонулуу мөөнөтүн узартуу жөнүндө арыз жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бекитилген форма боюнча жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны колдонуунун мурдагы бардык мөөнөттөрүндө аткарылган иштер жөнүндө отчетту белгиленген мөөнөттө берсе, анда лицензиянын колдонулуу мөөнөтү өтүп кеткенине карабастан, жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган лицензиянын колдонулуу мөөнөтүн узартууга берилген арыз боюнча чечим чыгарганга чейин лицензия жарактуу болот.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 4-августундагы № 436 токтомунун редакциясына ылайык)

VI. Техникалык долбоорлорду экспертизалоо

59. Тиешелүү иштерди жүргүзүүгө техникалык долбоорлор өнөр жай, экологиялык коопсуздук жана жер казынасын коргоо талаптарына шайкеш келүүсү үчүн экспертизадан өтүүгө тийиш.

60. Аталган экспертизалар тиешелүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан жүргүзүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 4-августундагы № 436 токтомунун редакциясына ылайык)

61. Экспертиза жүргүзүү үчүн лицензиат курчап турган чөйрөнү коргоо боюнча материалдарды камтыган техникалык долбоорду берүүгө милдеттүү:

- жалпы мамлекеттик маанидеги жер казынасы объектилери үчүн - техникалык долбоорду түзүү каралган лицензиялык макулдашууну колдонуу мөөнөтү аяктаганга чейин үч айдан кеч эмес;

- калган бардык башка жер казынасынын объектилери үчүн - техникалык долбоорду түзүү каралган лицензиялык макулдашууну колдонуу мөөнөтү аяктаганга чейин бир айдан кеч эмес.

Лицензиат ушул Жободо көрсөтүлгөн долбоорду берүү мөөнөттөрүн сактабаган учурда, лицензиялык макулдашуунун колдонулуу мөөнөтүн узартканга чейин берилген долбоорго экспертиза жүргүзүлбөйт.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 4-августундагы № 436 токтомунун редакциясына ылайык)

62. Экспертиза жүргүзүүгө жооптуу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар техникалык долбоор келип түшкөн күндөн тартып төмөнкү мөөнөттөрдө аларды жүргүзүүнү камсыздоого тийиш:

- жалпы мамлекеттик маанидеги жер казынасынын объекттери үчүн - үч айдын ичинде;

- жер казынасынын башка бардык объекттери үчүн - бир айдын ичинде.

Ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан экспертиза жүргүзүү мөөнөтү сакталбаган учурда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик пайда болот.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 4-августундагы № 436 токтомунун редакциясына ылайык)

63. (КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 4-августундагы № 436 токтомуна ылайык күчүн жоготту)

64. Бардык зарыл болгон оң экспертизалык корутундуну алган техникалык долбоорсуз жок иштөөгө тыюу салынат.

VII. Геологиялык, кен казуу отчетун жана геологиялык маалыматты берүү тартиби

65. Техникалык долбоорду түзүүгө лицензиялык макулдашуунун бардык шарттары аткарылгандан кийин иштерди жүргүзүү үчүн лицензиялык макулдашууга кол коюлат.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 4-августундагы № 436 токтомунун редакциясына ылайык)

66. Лицензиат иштерди жүргүзүүгө лицензиялык макулдашууну алгандан кийин аткарылган иштер жөнүндөгү отчетту, кийинки жылга геологиялык жана тоо-кен иштеринин планын жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан бекитилген формада жазуу жүзүндө, ошондой эле электрондук түрдө жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга берүүгө милдеттүү.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 4-августундагы № 436 токтомунун редакциясына ылайык)

67. Жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын түзүмдүк бөлүктөрү отчетторду карашат жана жетекчи тараптан бекитилүүчү геологиялык жана кен казуу иштеринин планын макулдашышат.

68. Аткарылган иштер тууралуу отчет өзүнө жарым жылдык маалыматты жана жылдык отчетту камтыйт.

69. Отчет берүү мөөнөттөрү:

- жарым жылдык маалыматтар - учурдагы жылдын 15-июлуна чейин;

- жылдык отчет, геологиялык жана кен казуу иштеринин планы - кийинки жылдын 31-январына чейин;

- пайдалуу кендердин камдыктарынын кыймылы боюнча отчеттору - кийинки жылдын 1-мартына чейин.

Жер казынасын пайдалануучу белгиленген мөөнөттөрдү бузуу менен отчет берсе, бирок бул учурда Жер казынасын пайдаланууну лицензиялоо маселелери боюнча комиссия тарабынан лицензияны токтото туруу маселеси каралбаса, анда жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган отчетту кароого кабыл алууга милдеттүү.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 4-августундагы № 436 токтомунун редакциясына ылайык)

70. Эгерде жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруучу ыйгарым укуктуу, мамлекеттик орган отчетту бергенден кийин эки айлык мөөнөттө лицензиаттардын өткөн жылдагы отчетун жана кийинки жылга геологиялык жана кен казуу иштеринин планын карабаса, отчет бекитилди, ал эми план макулдашылды деп эсептелинет.

Эгерде отчеттор, геологиялык жана кен казуу иштеринин пландары жеткире иштеп чытууга кайтарылып берилсе, лицензиат расмий билдирүү алган күндөн тартып 30 күндүн ичинде жеткире иштелип чыккан отчетту, геологиялык жана кен казуу иштеринин планын кайрадан берүүгө милдеттүү. Жеткире иштелип чыккан отчетту жогоруда көрсөтүлгөн мөөнөттө бербөө бул Жобонун 74-пунктуна ылайык жоопкерчиликке алып келет.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 4-августундагы № 436 токтомунун редакциясына ылайык)

71. Мамлекеттик бюджеттен каржыланган геологиялык чалгындоо иштеринин натыйжасында алынган жер казынасы жөнүндө маалымат Кыргыз Республикасынын менчиги болуп саналат.

72. Ишкерлер, ишканалар жана уюмдар, анын ичинде биргелешкен жана чет өлкөлүк ишканалар жана уюмдар тарабынан каржыланган геологиялык чалгындоо иштеринин натыйжасында алынган жер казынасы жөнүндө маалымат лицензиялык макулдашууда аныкталган мөөнөттө алардын менчиги болуп саналат, ал аяктагандан кийин жер казынасы жөнүндөгү маалымат акысыз түрдө мамлекеттин менчигине өтөт.

73. Геологиялык чалгындоо иштеринин натыйжасында алынган жер казынасы жөнүндөгү маалымат каржылоонун булагына карабастан, жер казынасы жөнүндөгү маалыматтардын мамлекеттик фондуна киргизүү үчүн жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик органга берилет. Лицензиаттардын жер казынасы жөнүндө маалыматтарын билген кызмат адамдары алардын купуялыгын камсыздашы керек.

VIII. Жер казынасын пайдалануу укугун токтото туруу жана кайта алуу тартиби

74. Жер казынасын пайдалануу укугу тиешелүү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдар тарабынан 3 айлык мөөнөткө, токтото туруунун себебин көрсөтүү жана эреже бузууларды жоюу жөнүндө жазма буйрукту берүү менен, төмөнкү учурларда токтото турулушу мүмкүн:

- Кыргыз Республикасынын тиешелүү мыйзамдарына ылайык белгиленген жер казынасын коргоо, экологиялык жана өнөр жайлык коопсуздуктун талаптары бузулганда;

- "Жер казынасы жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген аткарылган иштер жөнүндө отчет берилбегенде;

- аткарылган иштер жөнүндө туура эмес маалыматты камтыган отчет берилгенде;

- жер участогун жана\же лицензиялык объектти рекультивациялоо үчүн каражатты топтоо боюнча талаптар аткарылбаганда;

- жер казынасын өздөштүрүүдө калктын жана жумушчулардын ден соолугуна жана коопсуздугуна, ошондой эле жаратылыш чөйрөсүнө орду толбос зыян жана пайдалуу казындылардын корлорун жоготуу коркунучун түзүүчү технология колдонулганда.

75. Форс-мажорлук абал түзүлгөн учурда жер казынасын пайдалануу укугу жер казынасын пайдалануучунун арызы боюнча форс-мажордун мөөнөтүндө токтотулуп турат. Ушундай арыз берилген күндөн 7 жумушчу күндүн ичинде жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган макул болбоо себебин көрсөтүп, жер казынасын пайдалануу укугун токтото туруудан баш тартууга укуктуу.

Жер казынасын пайдалануу укугун токтото турууга алып келген себепти жоюу кен казуу мүлкүн сактоо, бузулбаган жана калк жана айлана-чөйрө үчүн коопсуздук абалда кармап туруу максатында 90 күн аралыгында мүмкүн болбосо, жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган жер казынасын пайдалануучунун жүйөлүү арызы боюнча бузууларды жоюу үчүн мөөнөттү узартууга укуктуу.

76. Жер казынасын пайдалануу укугу процессуалдык мыйзам аныктаган мөөнөткө соттун аныктамасы боюнча да токтотулушу мүмкүн.

77. Жер казынасын пайдалануу укугу жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан төмөнкү учурларда токтотулат;

- жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда тиешелүү өзгөртүүлөрдү каттоосуз, лицензиянын ээси болгон коомдун уставдык капиталынын 10%дан ашышын үчүнчү жакка бергенде (ачык компанияларды кошпогондо);

- лицензияны күрөөгө жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда каттоосуз өткөрүп берүүдө;

- бонусту жана (же) лицензиялык төлөмдөрдү жана (же) роялтини төлөө мөөнөтүн бузуу 30 күндөн ашканда;

- жер казынасын пайдалануучу жер казынасын пайдалануудан баш тартканда;

- лицензиаттан лицензияны узартуу же лицензияны трансформациялоо жөнүндө арыз белгиленген мөөнөттө берилбей, жер казынасын пайдалануу укугуна лицензиянын мөөнөтү бүткөндө;

- бардык керектүү оң экспертизаларды алган техникалык долбоору жок иш жүргүзгөндө;

- ушул Жобонун 75-пунктуна ылайык жер казынасын пайдалануу укугун токтото турууга алып келген себептерди жойбогондо.

78. Жер казынасын пайдалануу укугун токтото туруу же токтотуу жөнүндөгү чечим Жер казынасын пайдаланууну лицензиялоо маселеси боюнча комиссия тарабынан мындай чечимди кабыл алуунун негиздерин көрсөтүү менен кабыл алынат жана 7 иш күндүн ичинде жер казынасын пайдалануучуга жиберилет. Жер казынасын пайдалануу укугун токтото туруу же токтотулушу жөнүндө чечим кабыл алынган күндөн тартып күчүнө кирет.

Жер казынасын пайдалануу укугун токтотуу, лицензиаттын күнөөсү боюнча эмес, мыйзамдардын талаптарын лицензиаттын аткаруусуна тоскоол болгон күч жеткис күчтөр жагдайынан улам пайда болсо жүргүзүлбөйт. Ал күчтөр жагдайынын мүнөзүнө көзкарандылык Кыргыз Республикасынын тийиштүү компетенттүү органдарынын маалымкаттары менен ырасталат.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 13-июнундагы N 350 токтомунун редакциясына ылайык)

79. Жер казынасын пайдалануу укугун токтотуу жер казынасын пайдалануучунун төмөнкүдөй милдеттерин токтотпойт:

- жер участогун рекультивациялоо жана кен казуу мүлкүн жоюу;

- жер казынасын пайдалануу укугун кийинки ээсине өткөрүп берүүгө чейин кен казуу мүлкүн консервациялоо жана сактоо, бузулбаган жана калк жана айлана-чөйрө үчүн коопсуз абалда кармап туруу;

- геологиялык маалыматтарды жана алгачкы документтерди Мамлекеттик геологиялык маалымат фондуна тапшыруу.

IX. Жер участогун рекультивациялоо жана кен казуу мүлкүн жоюу

80. Жер участогун жана лицензиялык объектти рекультивациялоо рекультивациялоонун техникалык долбооруна ылайык аткарылат жана пайдалуу казындылардын кенин иштетүүнүн же пайдалуу казындылардын кенин иштетүү менен байланышпаган жер астындагы курулуштарды куруунун башталышынан лицензиат ай сайын чегерген жана топтогон рекультивация фондусунун каражатынын эсебинен жүргүзүлөт.

(КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 4-августундагы № 436 токтомунун редакциясына ылайык)

81. Рекультивация фондусунун каражаттары лицензиаттын Кыргыз Республикасынын банктарындагы эсебинде жайгаштырылат жана башка максаттар, анын ичинде кредиторлордун талаптарын канааттандыруу, салык жана бажы төлөмдөрү боюнча карыздарын жоюу үчүн сарпталышы мүмкүн эмес, мында рекультивация жүргүзүү үчүн каражаттарды чыгымдоо жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын жазуу түрүндөгү макулдугу менен жүргүзүлөт. Рекультивациялык эсептен акча каражаттарын чыгымдоо жөнүндөгү бул шарттар банк жана жер казынасын пайдалануучунун ортосундагы банктык эсеп жөнүндө келишимде көрсөтүлүшү керек.

82. Лицензиат кенди өздөштүрүү боюнча иштерди баштагандан кийин 30 жумушчу күндүн ичинде максаттуу рекультивациялык эсепти ачууга милдеттүү. Жер казынасын пайдалануучу максаттуу рекультивациялык эсепти ачуу жана максаттуу эсепке финансылык каражат чегерелишинин көлөмү жөнүндө маалыматты банктык документтердин көчүрмөсүн берүү менен жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга ар квартал сайын бериши керек.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 13-июнундагы N 350 токтомунун редакциясына ылайык)

83. Ишкана банкрот болгон, жоюлган же жер казынасын пайдалануучу каза болгон учурларда рекультивация фондусунун каражаттары жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тапшыруусу менен жер участогунун ээсинин эсебине рекультивациялык иштерди жүргүзүү үчүн которулат. Рекультивация фондусунун каражаттарын башка максаттарга пайдаланууга тыюу салынат.

84. Жер казынасын геологиялык изилдөөдө бузулган жерлерди рекультивациялоо техникалык долбоорго ылайык жүргүзүлөт.

X. Башка жоболор

85. Геологиялык издөө же геологиялык чалгындоо иштерине жер казынасын пайдалануу укугуна лицензия берилген жер казынасынын участогуна карата үчүнчү жактар лицензиаттын уруксатсыз эле, жер казынасын пайдалануу укугунун колдонуудагы лицензиясында каралбаган пайдалуу кендердин түрлөрүнө карата геологиялык издөө жана геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө жана пайдалуу казындылардын кенинин башка топторуна кирген жер казынасын пайдалануу укугуна лицензия алууга укуктуу.

86. Лицензиялык аянтка жер казынасын пайдалануу укугуна лицензиянын ээси пайдалуу казындылардын табылган түрү лицензиясында камтылган лицензиатка табылган пайдалуу кендер тууралуу маалыматты сатып алууну сунуш кылууга укуктуу.

87. Арыз берүүчү жер казынасынын участогуна берилген арызда жер казынасын пайдалануу укугуна мурда лицензия алган лицензиаттын техникалык долбоору менен өзүнүн техникалык долбоорунун шайкеш келишин камсыз кылууга милдеттүү.

88. Жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган аналитикалык изилдөө үчүн рудалардын үлгүлөрүн жана кен тектерин, концентраттарды, өндүрүштүк калдыктарды жана лабораториялык сынамыктарды Кыргыз Республикасынын чегинен чыгарып кетүүгө уруксат берет.

89. Лицензиат лицензия боюнча алган жер казынасын пайдалануу укугун күрөө келишими боюнча үчүнчү жакка күрөөгө берүүгө укуктуу.

90. Жер казынасын пайдалануу укугунун күрөөгө коюлушун каттоо үчүн жер казынасын пайдалануучу күрөөгө коюу жөнүндө келишимге кол коюлган күндөн тартып 30 календардык күн аралыгында жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга күрөө кармоочунун аты-жөнүн жана жайгашкан жерин милдеттүү түрдө көрсөтүү менен билдирүүгө, ошондой эле күрөө келишиминин көчүрмөсүн берүүгө милдеттүү.

91. Жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган келип түшкөн билдирүүлөрдү 30 календардык күнгө чейин карап чыгып, лицензиялык макулдашууга тиешелүү жазууну киргизүү менен, "Катталды" деген мөөрдү басып, жер казынасын пайдалануу укугунун күрөөгө коюлушун каттайт.

92. Күрөөнүн предметин - жер казынасын пайдалануу укугун өндүрүүгө чегерген учурда, жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга соттун чечими жана тоорукта укуктун сатылышынын актысы сот аткаруучусу тарабынан же соттун аныктамасы менен бекитилген укуктун өткөрүп берилиши жөнүндө тынчтык келишими (эгерде өндүрүүгө чегерүү соттук тартипте жүргүзүлсө), же соттук эмес тартипте күрөө кармоочунун талаптарын канааттандыруу жөнүндө келишим жана жаңы жер казынасын пайдалануучуга укуктун өткөрүлүп берилүүсүн күбөлөндүргөн документтер, же артка чегинүү келишими (эгерде күрөөнүн предметине өндүрүүгө чегерүү соттук эмес тартипте жүргүзүлсө) берилет.

93. 93-пунктта көрсөтүлгөн документтер күрөөнүн предметин өндүрүүгө чегерүүнүн натыйжасында жер казынасын пайдалануу укугун алган жак тараптан 10 күн аралыгында берилиши керек.

Мындан тышкары төмөнкүлөр берилет:

- 2009-жылдын 1-апрелине чейин каттоодон, кайра каттоодон өткөн юридикалык жактар үчүн - уюштуруу документтеринин нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү, көрсөтүлгөн мөөнөттөн кийин каттоодон, кайра каттоодон өткөн юридикалык жактар үчүн - уюштуруу документтеринин өздөрүнүн мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

- юридикалык жактын жана (же) жеке ишкердин мамлекеттик каттоо жөнүндөгү күбөлүгүнүн нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү;

- жеке жак үчүн - жашаган дареги көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү.

94. Жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган бардык документтер келип түшкөндөн кийин 30 календардык күндүн аралыгында лицензияны башка жакка берүү жөнүндө чечимди кабыл алууга милдеттүү. Башка жакка жаңы лицензия берилет.

95. Күрөөнүн предметин өндүрүүгө чегерүүнүн натыйжасы боюнча жер казынасын пайдалануу укугун алган жак, бонустун суммасын, ошондой эле лицензияны алган күндөн тартып жер казынасын пайдалануу үчүн төлөмдөрдү төлөөгө милдеттүү.

96. Жаңы лицензиат лицензияны алган датага чейин бардык укуктар жана милдеттер, лицензиялык төлөмдөрдү төлөөнү кошкондо, мурдагы лицензиаттын эсебине тиешелүү болот.

97. Күрөөнүн предметин өндүрүүгө чегерүүнүн натыйжасында жер казынасын пайдалануу укугун алган жакка укуктун өтүүсүнө чейин болгон лицензиялоонун бардык шарттары өтөт.

98. Күрөөнүн предметин өндүрүүгө чегерүүсүз күрөө келишими токтотулган учурда, жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган күрөөнүн кармоочусунан күрөө келишиминин токтотулушу жөнүндө билдирүүнү алган күндөи кийин 30 календардык күн аралыгында лицензиялык макулдашууга жер казынасын пайдалануу укугунун күрөөгө коюлушунун токтотулушу жөнүндө тиешелүү жазууну киргизет.

99. Юридикалык жакты өзгөртүп уюштуруу учурунда анын укук мураскоруна (мураскорлоруна) Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинин нормаларына ылайык универсалдуу укук мураскорлугу иретинде тиешелүү түрдөгү жер казынасын пайдалануу укуктары жана милдеттери өтөт.

Юридикалык жак бөлүнгөн же бөлүү жолу менен башка юридикалык жак түзүлгөн учурда бөлүнбөс лицензиялык участок бөлүнбөйт.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 12-январындагы N 12 токтомунун редакциясына ылайык)

100. Уюштуруучулар алмашканда менчик үлүштүн он жана андан жогору пайыз өлчөмдө өзгөрүүсү лицензияны алууга барабар болуп эсептелет жана фонддук биржаларда листингтен өткөн компаниялардан тышкары, Кыргыз Республикасынын салык мыйзамына ылайык бонус төлөө үчүн негиз болуп саналат. Бонусту төлөө менчиктин үлүшүнүн өзгөрүшүнө пропорциялуу жүргүзүлөт.

101. Менчик үлүшү 10% жана андан жогору болгон катышуучулардын (акционерлердин) өзгөрүүсү жөнүндө жер казынасын пайдалануучу юстиция органдарында кайра каттоодон өткөндөн тартып 30 календардык күн аралыгында, же менчик укугун акцияларга өткөрүүдө, жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга катышуучулардын (акционерлердин) алмашуусун ырастаган документтерди, ошондой эле лицензиянын жана лицензиялык макулдашуунун түп нускаларын тиркеп, катышуучулардын алмашуусу жөнүндө билдирүүсү керек.

102. Жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган келип түшкөн билдирүүлөрдү 30 календардык күн аралыгында карап чыгып, лицензиялык макулдашууга жер казынасын пайдалануучунун катышуучуларына (акционерлерине) тиешелүү болгон өзгөртүүлөрдү киргизүү менен үлүштөрдүн укугунун өтүүсүн каттоого милдеттүү.

103. Лицензиялардын жана лицензиялык макулдашуулардын нускалары, кереги жок болгуча, жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын архивинде сакталат. Лицензиянын жана (же) лицензиялык макулдашуунун түп нускасы жоголгон же пайдаланууга мүмкүн эмес болгон учурларда лицензиат жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруучу ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга дубликат берүүгө арыз берет. Лицензиянын жана (же) лицензиялык макулдашуунун дубликатына "Дубликат" деген сөз жазылат. Дубликатты берүү үчүн лицензияны берүү үчүн каралган өлчөмдө төлөм алынат.

104. Колдонуу мөөнөтү бүткөн лицензия жараксыз болуп эсептелет, ушундай учурларда лицензиялык объектте иш жүргүзүү жер казынасын өз эрки менен пайдалануу деп эсептелинет жана Кыргыз Республикасынын мыйзамында каралган жоопкерчиликке кириптер кылат.

105. Жалпы мамлекеттик маанидеги кендер боюнча жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны мурда алган жер казынасын пайдалануучулар, рудалык эмес пайдалуу казындылардын кендерин жана сууларды кошпогондо, жер казынасын пайдаланууга карата мамлекеттик саясатты ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга социалдык пакетти - объект жайгашкан аймактагы жергиликтүү коомчулуктун курч көйгөйлөрүн чечүүнү эске алуу менен, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы бекиткен жергиликтүү коомчулуктун инвестициялык программасын (кадрларды даярдоо, жергиликтүү калкты ишке орноштуруу жана инфраструктураны куруу) берүүгө милдеттүү.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 13-июнундагы N 350 токтомунун редакциясына ылайык)

106. Лицензиаттын реквизиттери, укуктук статусу, лицензиялык аянт же кен казуу бөлүндүсү, уюштуруучулардын курамы, ишкананын жетекчилиги өзгөргөндө, ошондой эле лицензиялык объекттин жаратылыш шарттарынын алгачкы геологиялык маалыматтан олуттуу айырмалангандыгы аныкталганда, лицензиаттын тиешелүү ырастоочу документтер тиркелген арызы боюнча лицензия жана (же) лицензиялык макулдашуу кайра таризделет. Кайра тариздөө үчүн төлөм лицензия берүү үчүн төлөмдүн өлчөмүндө алынат.

107. Жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашырган ыйгарымдуу мамлекеттик органга жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияларды берүү жөнүндө түздөн-түз сүйлөшүүлөр жолу менен түшкөн табыштамалар ушул Жобо күчүнө киргенге чейин лицензиат табыштаманы жаңыртууга билдирүү алган учурдан тартып бир айлык мөөнөттүн ичинде ушул Жобонун талаптарына ылайык келтирилиши керек.

Лицензиат табыштаманы бир айлык мөөнөттө жаңыртканда (ушул Жобонун талаптарына ылайык кошумча документтерди бергенде), аталган табыштамада алгачкы берилген датасы сакталат. Лицензиат табыштаманы бир айлык мөөнөттө жаңыртпаган учурда, аны канааттандырбоо жөнүндө чечим кабыл алынат. Көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө жаңыртылбаган табыштамалар ушул Жобонун 39-пунктунун биринчи абзацында каралган учурларда көңүлгө алынбайт.

(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 13-июнундагы N 350 токтомунун редакциясына ылайык)