Новости

Детальный прогноз погоды на май 2018 от наших партнеров ГИДРОМЕТЦЕНТРА.
17 апр.

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨЗГӨЧӨ

КЫРДААЛДАР МИНИСТРЛИГИ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ БОЮНЧА АГЕНТТИГИ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯЛЫК БАЙКООЛОР, БОЛЖОЛДООЛОР ЖАНА МААЛЫМАТ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ БАШКАРМАЛЫГЫ

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Кыргызской республики

АГЕНТСТВО ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТНАБЛЮДЕНИЙ,

ПРОГНОЗОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ

 

5

Кыргыз Республикасынын аймагында 2018-жылдын май айында күтүлгөн аба температурасынын жана жаан-чачындын көлөмүнүн аномалиясынын болжолдоосу

 

Прогноз аномалии температуры воздуха и количество осадков по территории Кыргызской Республике на май месяц 2018 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бишкек 2018

2018-жылдын май  айында Кыргызстандын аймактарында абанын айлык орточо температурасынын болжолдоосу

(Ожидаемые значения среднемесячной температуры воздуха в мае 2018 г. по территории Кыргызстана)

 

 

 

2018-жылдын май айында Кыргызстандын аймактарында жаан-чачындын айлык көлөмүнүн болжолдоосу

(Ожидаемое месячное ко личество осадков в мае 2018 г. по территории Кыргызстана)

 

 

ЧҮЙ ЖАНА ТАЛАС ОБЛУСТАРЫНЫН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1° жогору болуп, Чүй өрөөнүндө 16…18°, Талас өрөөнүндө 15…17° жылуу, Кемин өрөөнүндө жана тоо этектеринде 2° жогору болуп, 11…13° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 8…13° жылуулуктун тегерегинде, күндүз 19…24° жылуулуктан 25…30° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт. Кемин өрөөнүндө жана тоо этектеринде түнкүсүн 3…8° жылуу болушу күтүлөт, күндүз 13…18° жылуулуктан 22…27° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан жогору болушу күтүлөт (Чүй өрөөнүндө 53-72 мм, тоо этектеринде 89-91 мм, Талас өрөнүндө 44-50 мм).*

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ЧУЙСКОЙ И ТАЛАССКОЙ ОБЛАСТЕЙ

Средняя месячная температура воздуха в долинной зоне ожидается на 1° выше климатической нормы и составит в Чуйской долине 16…18°, в Таласской долине 15…17° тепла, в Кеминской долине и в предгорных районах на 2 º выше нормы и составит 11…13º тепла.

В течение месяца температура воздуха ночью ожидается в пределах 8...13º тепла, днем колебание от 19…24° до 25…30° тепла. В Кеминской долине и в предгорных районах температура воздуха ночью ожидается 3...8º тепла, днем  колебание от 13…18° до 22…27° тепла.

Месячное количество осадков ожидается больше нормы (в Чуйской долине 53-72 мм, в предгорных районах 89-91 мм, в Таласской долине 44-50 мм).**

 

 

 

2018-жылдын май айында Чүй жана Талас облустарынын дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в мае 2018 г. в зоне земледелия Чуйской и Таласской областей)

 

ОШ, ЖАЛАЛ-АБАД ЖАНА БАТКЕН ОБЛУСТАРЫНЫН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1...2° жогору болуп, 18…20°, тоо этектеринде 14…16° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 10…15° жылуулуктун тегерегинде, күндүз 22…27° жылуулуктан 28…33° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт. Тоо этектериндеги райондордо түнкүсүн 7…12° жылуу болушу күтүлөт, күндүз 18…23° жылуулуктан 24…29° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын, тоо этектериндеги райондордо нормадан жогору болушу күтүлөт (35-55 мм, тоо этектериндеги райондордо 82-155 мм).

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ОШСКОЙ, ЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ И БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1…2° выше климатической нормы и составит 18…20°, в предгорных районах 14…16º тепла.

В течение месяца температура воздуха ночью ожидается в пределах 10...15º тепла, днем колебание от 22…27° до 28…33° тепла. В предгорных районах температура воздуха ночью ожидается 7...12º тепла, днем колебание от 18…23° до 24…29° тепла.

Месячное количество осадков ожидается около, в предгорных районах больше нормы (35-55 мм, в предгорных районах 82-155 мм).

 

 

2018-жылдын май айында Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в мае 2018 г. в зоне  земледелия Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей)

 

 

 

 

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1° жогору болуп, 11…13° жылуу, болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 6…11° жылуу, күндүз 16…21°, Ысык-Көл ойдуңунун чыгышында 18…23° жылуу болушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (26-37 мм, чыгышында 55-80 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1º выше климатической нормы и составит 11…13° тепла.

В течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью 6…11° тепла, днем 16…21°, по востоку Иссык-Кульской  котловины 18…23° тепла.

 Месячное количество осадков ожидается около нормы (26-37 мм, по востоку 55-80 мм).

 

                

2018-жылдын май айында Ысык-Көл облусунун дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в мае 2018 г. в зоне земледелия Иссык-Кульской области)

 

НАРЫН ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

            Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1…2° жогору болуп, 12…14° жылуу болушу күтүлөт. Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 4…9° жылуу, күндүз 20…25°, Кочкор районунда 22…27° жылуулукка чейин болушу күтүлөт.

            Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (28-53 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1…2° выше климатической нормы и составит 12…14° тепла. В течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью 4…9º, днем  20…25º , в Кочкороском районе  до 22…27 º тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (28-53 мм).

2018-жылдын май айында Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в мае 2018 г. в зоне земледелия Нарынской области)

 

 

ЖАЙЫТТАР ЗОНАСЫ (ЗОНА ПАСТБИЩ)

АЛАЙ ӨРӨӨНҮ

            Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1…2° жогору болуп, 3…5° тегерегинде болушу күтүлөт. Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 0…5° суук, күндүз 10…15° жылуу болушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (62-64мм).

 

АЛАЙСКАЯ ДОЛИНА

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1...2° выше климатической нормы и составит  около 3...5° тепла. В течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью 0…5° мороза, днем 10…15° тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (62-64 мм).

 

2018-жылдын май айында Алай өрөөнүнүн чыгышында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в мае 2018 г. по востоку Алайской долины)

 

 

СУУСАМЫР ӨРӨӨНҮ

            Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1…2° жогору болуп, 8…10° жылуу болушу күтүлөт. Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 3° суук, …2° жылуулуктан, 3…8° чейин жылуулукка чейин, күндүз 10…15° жылуулуктан 16…21° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.  

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан жогору болушу күтүлөт (39-41 мм).

 

СУУСАМЫРСКАЯ ДОЛИНА

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1…2° выше климатической нормы и составит 8…10° тепла. В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 3°мороза…2°тепла до 3…8º тепла, днем от 10…15° до 16…21° тепла.

Месячное количество осадков ожидается больше нормы (39-41 мм).

 

        

2018-жылдын май айында Суусамыр өрөөнүндө күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в мае 2018 г. в Суусамырской долине)

 

* - кашаалардын ичинде жаан-чачындын айлык нормасы берилди

**- в скобках указана месячная норма осадков.

 

Эскертүү: ай ичинде абанын температурасынын жана жаан-чачындын болжолдоосу аба ырайынын күн сайын 24-120 саатка түзүлгөн болжолдоосу жана 144-168 саатка түзүлгөн алдын ала болжолдоолору менен тактаалат.

Массалык маалымат каражаттарында абанын температурасынын жана жаан-чачындын айлык божомолдусун ката айтууга жана сабатсыз түшүндүрмөлөрдү берүүгө жол берилбейт. Маалыматтарды пайдаланууда массалык маалымат каражаттары Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттиктин маалыматтарына таянууга милдеттүү.

Примечание: в течение месяца прогноз месячной аномалии температуры воздуха и осадков будет ежедневно корректироваться прогнозами погоды на 24-120 часа и предварительными прогнозами на 144-168 часов.

Не допускается искажение и применение неадекватных комментариев к прогнозу месячной аномалии температуры воздуха и осадков в средствах массовой информации. При использовании информации в средствах массовой информации ссылка на Агентство по гидрометеорологии при МЧС КР обязательна.

Кыргыз Республикасында 2018-жылдын май айында күтүлгөн аба температурасынын жана жаан-чачындын көлөмүнүн аномалиясынын болжолдоосу Кыргызгидрометтин метеорологиялык болжолдоолор бөлүмүндө даярдалды.

Башкы редактор – Кыргызгидрометтин директору З.С.Итибаев. Редактору-Гидрометеорологиялык байкоолор, болжолдоолор жана маалымат менен камсыз кылуу башкармалыгынын начальниги Т.Г.Черникова

Чыгарылган бюллетень боюнча баардык суроолор боюнча КР ӨКМнин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттигинин Гидрометеорологиялык байкоолор, болжолдоолор жана маалымат менен камсыз кылуу башкармалыгына  кайрылыңыздар. Дареги: 720017 Бишкек ш., Керимбеков (Карасуйская) көчөсү,1, тел: 31-46-88. www.meteo.kg.

Прогноз аномалии температуры воздуха и количество осадков по Кыргызской Республике на май месяц 2018 года составлен в отделе метеопрогнозов Кыргызгидромета.

Главный редактор–директор Кыргызгидромета Итибаев З.С. Редактор – начальник Управления гидрометнаблюдений, прогнозов и обеспечения информацией Черникова Т.Г.

По всем вопросам, связанным с выпуском бюллетеней, просьба обращаться в Управление гидрометнаблюдений, прогнозов и обеспечения информацией Агентства по гидрометеорологии при МЧС КР по адресу: 720017, г. Бишкек, ул. К.Керимбекова (Карасуйская), 1 тел: 31-46-88, www.meteo.kg