Новости

Прогноз погоды на сентябрь 2018 (АГЕНТСТВО ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТНАБЛЮДЕНИЙ)
28 авг.

 

 КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨЗГӨЧӨ

КЫРДААЛДАР МИНИСТРЛИГИ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ БОЮНЧА АГЕНТТИГИ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯЛЫК БАЙКООЛОР, БОЛЖОЛДООЛОР ЖАНА МААЛЫМАТ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ БАШКАРМАЛЫГЫ

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Кыргызской республики

АГЕНТСТВО ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТНАБЛЮДЕНИЙ,

ПРОГНОЗОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ

 

9

Кыргыз Республикасынын аймагында 2018-жылдын сентябрь айында күтүлгөн аба температурасынын жана жаан-чачындын көлөмүнүн аномалиясынын болжолдоосу

 

Прогноз аномалии температуры воздуха и количество осадков по территории Кыргызской Республике на сентябрь месяц 2018 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бишкек 2018

 

 

2018-жылдын сентябрь айында Кыргызстандын аймактарында абанын айлык орточо температурасынын болжолдоосу

(Ожидаемые значения среднемесячной температуры воздуха в сентябре 2018 г. по территории Кыргызстана)

 

 

2018-жылдын сентябрь айында Кыргызстандын аймактарында жаан-чачындын айлык көлөмүнүн болжолдоосу

(Ожидаемое месячное ко личество осадков в сентябре 2018 г. по территории Кыргызстана)

 

ЧҮЙ ЖАНА ТАЛАС ОБЛУСТАРЫНЫН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

 

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1° жогору болуп, Чүй өрөөнүндө 17...19°, Талас өрөөнүндө 14…16°, тоо этектеринде жана Кемин өрөөнүндө 13…15° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 3…8° жылуулуктан 10…15° жылуулукка чейин, күндүз 20…25° жылуулуктан 27…32° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт. Кемин, Талас өрөөндөрүндө жана тоо этектериндеги райондордо түнкүсүн 1…6° жылуулуктан 7…12° жылуулукка чейин, айдын экинчи жарымында 0…-2° чейин үшүк жүрүшү мүмкүн. Ай ичинде абанын температурасы күндүз 19…24° жылуулуктан 25…30° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан аз болушу күтүлөт (Чүй өрөөнүндө 15-22 мм, Талас өрөнүндө 11-14 мм, тоо этектеринде 19-32 мм).*

 

 

 

 

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ЧУЙСКОЙ И ТАЛАССКОЙ ОБЛАСТЕЙ

 

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1° выше климатической нормы и составит в Чуйской долине 17…19°, в Таласской долине 14…16°, в предгорных районах и в Кеминской долине 13…15° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 3...8º до 10...15º тепла, днем от 20…25° до 27…32° тепла. В Кеминской, Таласской долинах и в предгорных районах колебание температуры воздуха ночью от 1...6º до 7...12º тепла, во второй половине месяца возможны заморозки до 0…-2 º. Днем ожидается колебание температуры воздуха от 19…24° до 25…30° тепла.

Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (в Чуйской долине 15-22 мм, в Таласской долине 11-14 мм, в предгорных районах 19-32 мм).**

 

 

 

2018-жылдын сентябрь айында Чүй жана Талас облустарынын дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в сентябре 2018 г. в зоне земледелия Чуйской и Таласской областей)

 

ОШ, ЖАЛАЛ-АБАД ЖАНА БАТКЕН ОБЛУСТАРЫНЫН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

 

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1° жогору болуп, 19…21°, тоо этектериндеги райондордо 15…17° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 9…14° жылуулуктан 15...20º жылуулукка чейин, күндүз 24…29° жылуулуктан 30…35° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт. Тоо этектериндеги райондордо абанын температурасы түнкүсүн 3…8° жылуулуктан 9...14º жылуулукка чейин, күндүз 20…25° жылуулуктан 26…31° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан аз болушу күтүлөт (өрөөндөрдө 7-13 мм, тоо этектериндеги райондордо11-34 мм).

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ОШСКОЙ, ЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ И БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

 

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1° выше климатической нормы и составит 19…21°, в предгорных районах 15…17° тепла.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 9...14º до 15...20º тепла, днем от 24…29° до 30…35° тепла. В предгорных районах колебание температуры воздуха ночью от 3...8º до 9...14º тепла, днем от 20…25° до 26…31° тепла.

Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (в долинной зоне 7-13 мм, в предгорных районах 11-34 мм).

 

2018-жылдын сентябрь айында Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын өрөөндөрүндө күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в сентябре 2018 г. в долинной зоне  Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей)

 

 

2018-жылдын сентябрь айында Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын тоо этектеринде күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в сентябре 2018 г. в предгорной зоне  Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей)

 

 

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

 

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1° жогору болуп, 14…16° жылуу болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 7…12°, күндүз 19…24°, Ысык-Көл ойдуңунун чыгышында түнкүсүн 3…8°, күндүз 23…28° жылуулук тегерегинде болушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан аз болушу күтүлөт (11-33 мм, чыгышында 39-57 мм).

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1º выше климатической нормы и составит 14…16° тепла.

В течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью 7…12° тепла, днем 19...24°, по востоку Иссык-Кульской котловины ночью 3…8°, днем 23…28° тепла.

 Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (11-33мм, по востоку 39-57 мм).

 

2018-жылдын сентябрь айында Ысык-Көл облусунун дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в сентябре 2018 г. в зоне земледелия Иссык-Кульской области)

 

 

 

НАРЫН ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

 

            Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1ºка жогору болуп, 13…15° жылуу болушу күтүлөт. Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 4…9° жылуу, күндүз 18…23° жылуулуктан 24…29° жылуулук тегерегинде болушу күтүлөт.

            Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан аз болушу күтүлөт (7-15 мм).

 

 ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1º выше климатической нормы и составит 13…15° тепла. В течение месяца ночью ожидается преобладание температуры воздуха 4…9º, днем колибание от 18...23 º до 24…29º тепла.

Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (7-15 мм).

 

 

2018-жылдын сентябрь айында Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в сентябре 2018 г. в зоне земледелия Нарынской области)

 

ЖАЙЫТТАР ЗОНАСЫ (ЗОНА ПАСТБИЩ)

АЛАЙ ӨРӨӨНҮ

           

            Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1ºка жогору болуп, 5…7° жылуу болушу күтүлөт. Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 0…5° сууктун тегерегинде болуп, күндүз айдын биринчи жарымында 13…18° жылуу, айдын экинчи жарымында 10…15° жылуу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан аз болушу күтүлөт (15-17мм).

 

АЛАЙСКАЯ ДОЛИНА

 

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1º выше климатической нормы и составит около 5...7° тепла. В течение месяца ночью ожидается преобладание температуры воздуха до 0…5° мороза, днем в первой половине месяца 13...18°, во второй половине месяца 10…15° тепла.

Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (15-17 мм).

 

 

2018-жылдын сентябрь айында Алай өрөөнүнүн чыгышында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в сентябре 2018 г. по востоку Алайской долины)

 

СУУСАМЫР ӨРӨӨНҮ

           

            Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын болуп, 8…10° жылуу болушу күтүлөт. Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 0…5° сууктун тегерегинде болуп, күндүз 15…20° жылуулуктан 21…26° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.  

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан аз болушу күтүлөт (36-38 мм).

 

СУУСАМЫРСКАЯ ДОЛИНА

 

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 8…10° тепла. В течение месяца температура воздуха ожидается ночью в пределах 0...5° мороза, днем колебание от 15…20° до 21…26° тепла.

Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (36-38 мм).

 

 

2018-жылдын сентябрь айында Суусамыр өрөөнүндө күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в сентябре 2018 г. в Суусамырской долине)

 

* - кашаалардын ичинде жаан-чачындын айлык нормасы берилди

**- в скобках указана месячная норма осадков.

 

 

Эскертүү: ай ичинде абанын температурасынын жана жаан-чачындын болжолдоосу аба ырайынын күн сайын 24-120 саатка түзүлгөн болжолдоосу жана 144-168 саатка түзүлгөн алдын ала болжолдоолору менен тактаалат.

Массалык маалымат каражаттарында абанын температурасынын жана жаан-чачындын айлык божомолдусун ката айтууга жана сабатсыз түшүндүрмөлөрдү берүүгө жол берилбейт. Маалыматтарды пайдаланууда массалык маалымат каражаттары Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттиктин маалыматтарына таянууга милдеттүү.

Примечание: в течение месяца прогноз месячной аномалии температуры воздуха и осадков будет ежедневно корректироваться прогнозами погоды на 24-120 часа и предварительными прогнозами на 144-168 часов.

Не допускается искажение и применение неадекватных комментариев к прогнозу месячной аномалии температуры воздуха и осадков в средствах массовой информации. При использовании информации в средствах массовой информации ссылка на Агентство по гидрометеорологии при МЧС КР обязательна.

Кыргыз Республикасында 2018-жылдын сентябрь айында күтүлгөн аба температурасынын жана жаан-чачындын көлөмүнүн аномалиясынын болжолдоосу Кыргызгидрометтин метеорологиялык болжолдоолор бөлүмүндө даярдалды.

Башкы редактор – Кыргызгидрометтин директору З.С.Итибаев. Редактору-Гидрометеорологиялык байкоолор, болжолдоолор жана маалымат менен камсыз кылуу башкармалыгынын начальниги Т.Г.Черникова

Чыгарылган бюллетень боюнча баардык суроолор боюнча КР ӨКМнин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттигинин Гидрометеорологиялык байкоолор, болжолдоолор жана маалымат менен камсыз кылуу башкармалыгына  кайрылыңыздар. Дареги: 720017 Бишкек ш., Керимбеков (Карасуйская) көчөсү,1, тел: 31-46-88. www.meteo.kg.

Прогноз аномалии температуры воздуха и количество осадков по Кыргызской Республике на сентябрь месяц 2018 года составлен в отделе метеопрогнозов Кыргызгидромета.

Главный редактор–директор Кыргызгидромета Итибаев З.С. Редактор – начальник Управления гидрометнаблюдений, прогнозов и обеспечения информацией Черникова Т.Г.

По всем вопросам, связанным с выпуском бюллетеней, просьба обращаться в Управление гидрометнаблюдений, прогнозов и обеспечения информацией Агентства по гидрометеорологии при МЧС КР по адресу: 720017, г. Бишкек, ул. К.Керимбекова (Карасуйская), 1 тел: 31-46-88, www.meteo.kg