Новости

Прогноз аномалии температуры воздуха и количество осадков по территории Кыргызской Республике на ноябрь месяц 2018 года
17 окт.

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨЗГӨЧӨ

КЫРДААЛДАР МИНИСТРЛИГИ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ БОЮНЧА АГЕНТТИГИ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯЛЫК БАЙКООЛОР, БОЛЖОЛДООЛОР ЖАНА МААЛЫМАТ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ БАШКАРМАЛЫГЫ

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Кыргызской республики

АГЕНТСТВО ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТНАБЛЮДЕНИЙ,

ПРОГНОЗОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ

 

№ 11

Кыргыз Республикасынын аймагында 2018-жылдын ноябрь айында күтүлгөн аба температурасынын жана жаан-чачындын көлөмүнүн аномалиясынын болжолдоосу

 

Прогноз аномалии температуры воздуха и количество осадков по территории Кыргызской Республике на ноябрь месяц 2018 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бишкек 2018

 

2018-жылдын ноябрь айында Кыргызстандын аймактарында абанын айлык орточо температурасынын болжолдоосу

(Ожидаемые значения среднемесячной температуры воздуха в ноябре 2018 г. по территории Кыргызстана)

 

2018-жылдын ноябрь айында Кыргызстандын аймактарында жаан-чачындын айлык көлөмүнүн болжолдоосу

(Ожидаемое месячное ко личество осадков в ноябре 2018 г. по территории Кыргызстана)

 

ЧҮЙ  ОБЛУСУН ЫН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын болуп, Чүй өрөөнүндө 3...5°,  тоо этектеринде жана Кемин өрөөнүндө 0…2° жылуу болушу күтүлөт. Абанын эң жогору температурасы түнкүсүн 3…8° жылуу, күндүз 15…20° жылуу болушу айдын биринчи он күндүгүндө  күтүлөт. Айдын экинчи жана үчүнчү он күндүкдөрүндө түнкүсүн -3…-8° суук болуп, абанын күндүзгу температурасы 0…5° жылуулуктан 7…12° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Кемин өрөөнүндө жана тоо этектериндеги райондордо айдын биринчи он күндүгүндө  түнкүсүн 0…5° жылуу, күндүз 10…15° жылуу болушу күтүлөт. Айдын экинчи жана үчүнчү он     күндүкдөрүндө түнкүсүн 0…-5° сууктан -7...-12° суукка чейин, абанын күндүзгу температурасы -2° суук…+3° жылуулуктан 5…10° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын, тоо этектериндеги райондордо арбын болушу күтүлөт (Чүй өрөөнүндө 40-49 мм, тоо этектеринде 23-37 мм).*

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около  климатической нормы и составит  3…5°, в предгорных районах и в Кеминской долине 0…2° тепла.

Наиболее высокие значения температуры воздуха ожидаются в первой декаде месяца, ночью 3…8º, днем 15…20º тепла. Во второй и третьей декадах месяца ожидается ночью преобладание температуры воздуха -3…-8° мороза, днем колебание от 0...5º до 7...12º тепла.

В Кеминской долине и в предгорных районах  в первой декаде месяца ожидается ночью 0…5º, днем 10…15º тепла. Во второй и третей декадах месяца ожидается ночью колебание от 0...-5º до         -7...-12° мороза, днем от -2º мороза...+3º тепла до 5...10º тепла.

Месячное количество осадков ожидается около, в предгорных районах больше нормы (в Чуйской долине 40-49 мм, в предгорных районах 23-37 мм).**

 

 

2018-жылдын ноябрь айында Чүй облусунун дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в ноябре 2018 г. в зоне земледелия Чуйской области).

 

ТАЛАС ОБЛУСУНЫН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын болуп, 1…3° жылуу болушу күтүлөт.

Абанын эң жогору температурасы түнкүсүн 2…7° жылуу, күндүз 12…17° жылуу болушу айдын биринчи он күндүгүндө күтүлөт. Айдын экинчи жана үчүнчү он күндүкдөрүндө түнкүсүн     0…-5° сууктан -8...-13° суукка чейин, абанын күндүзгу температурасы -2° суук…+3° жылуулуктан 5…10° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (28-29 мм).*

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ТАЛАССКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 1…3° тепла.

Наиболее высокие значения температуры воздуха ожидаются в первой декаде месяца, ночью 2…7º, днем 12…17º тепла. Во второй и третьей декадах месяца ожидается колебание температуры ночью от 0...-5º до -8...-13° мороза, днем от -2º мороза...+3º тепла до 5...10º тепла.

Месячное количество осадков ожидается меньше нормы ( 28-29 мм).

 

2018-жылдын ноябрь айында Талас облусунун дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в ноябре 2018 г. в зоне земледелия Таласской области)

 

ОШ, ЖАЛАЛ-АБАД ЖАНА БАТКЕН ОБЛУСТАРЫНЫН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын болуп, 5…7°, тоо этектериндеги райондордо 3…5° жылуу болушу күтүлөт.

Абанын эң жогору температурасы түнкүсүн 5…10° жылуу, күндүз 18…23° жылуу болушу айдын биринчи он күндүгүндө  күтүлөт. Айдын экинчи жана үчүнчү он күндүкдөрүндө түнкүсүн  -2° суук…+3° жылуу болуп, абанын күндүзгу температурасы 3…8° жылуулуктан 11…16° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Тоо этектериндеги райондордо айдын биринчи он күндүгүндө  түнкүсүн 2…7° жылуу, күндүз 13…18° жылуу болушу күтүлдөт Айдын экинчи жана үчүнчү он күндүкдөрүндө түнкүсүн -2…-7° суукка чейин төмөндөп, абанын күндүзгу температурасы 1…6° жылуулуктан 8…13° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан арбын болушу күтүлөт (өрөөндөрдө 26-57 мм, тоо этектериндеги райондордо 32-96 мм).

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ОШСКОЙ, ЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ И БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит  5…7°, в предгорных районах 3…5° тепла.

Наиболее высокие значения температуры воздуха ожидаются в первой декаде месяца, ночью 5…10º, днем 18…23º тепла. Во второй и третьей декадах месяца ожидается ночью преобладание температуры -2° мороза...3º тепла, днем колебание от 3...8º до 11...16º тепла.

В предгорных районах в первой декаде месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью 2…7º, днем 13…18º тепла. Во второй и третьей декадах месяца ожидается понижение температуры воздуха ночью до -2...-7° мороза, днем колебание от 1...6º тепла до 8...13º тепла.

Месячное количество осадков ожидается больше нормы (26-57 мм, в предгорных районах 32-96 мм).

 

 

 

2018-жылдын ноябрь айында Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын өрөөндөрүндө күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в ноябре 2018 г. в долинной зоне  Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей)

 

 

2018-жылдын ноябрь айында Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын тоо этектеринде күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в ноябре 2018 г. в предгорной зоне  Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей)

 

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын болуп, 2...4° жылуу, Ысык-Көл ойдуңунун чыгышында 0...2° жылуу болушу күтүлөт.

Абанын эң жогору температурасы түнкүсүн 1…6° жылуу, күндүз 10…15° жылуу болушу айдын биринчи он күндүгүндө күтүлөт. Айдын экинчи жана үчүнчү он күндүкдөрүндө абанын температурасы төмөндөп, түнкүсүн -3…-8° суук, күндүз 3...8° жылуу болушу, Ысык-Көл ойдуңунун чыгышында абанын температурасы түнкүсүн -5…-10° суукка чейин, күндүз 0...5° жылуулукка чейин төмөндөшү күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага жакын болушу күтүлөт (1-17 мм, чыгышында 24-46 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит 2…4°, по востоку Иссык-Кульской котловины 0...2° тепла.

В первой декаде месяца ожидаются наиболее высокие значения температуры воздуха, ночью 1…6º, днем 10…15º тепла. Во второй и третьей декадах месяца ожидается понижение температуры воздуха ночью  до -3…-8° мороза, днем до 3...8º тепла, по востоку Иссык-Кульской котловины ночью до -5…-10° мороза, днем до 0…5° тепла.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (1-17 мм, по востоку 24-46 мм).

 

 

 

2018-жылдын ноябрь айында Ысык-Көл облусунун дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в ноябре 2018 г. в зоне земледелия Иссык-Кульской области)

НАРЫН ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

            Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын болуп, -1…-3°, Ат-Башы районунда -3...-5° суук болушу күтүлөт.

Абанын эң жогору температурасы түнкүсүн 0…-5° суук, күндүз 10…15° жылуу болушу айдын биринчи он күндүгүндө күтүлөт. Айдын экинчи жана үчүнчү он күндүкдөрүндө абанын температурасы төмөндөп, түнкүсүн -8…-13° суук, күндүз 0...5° жылуулук тегерегинде болушу күтүлөт, Ат-Башы районунда абанын температурасы түнкүсүн -10…-15° суукка, күндүз 0...-5° суукка чейин төмөндөшү күтүлөт.

            Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан аз болушу күтүлөт (4-15 мм).

 

 ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит         -1…-3°, в Ат-Башинском районе -3...-5° мороза.

В первой декаде месяца ожидаются наиболее высокие значения температуры воздуха, ночью 0…-5º мороза, днем 10…15º тепла. Во второй и третьей декадах месяца ожидается понижение температуры воздуха ночью до -8…-13° мороза, днем до 0...5º тепла,  в Ат-Башинском районе ночью до -10…-15°, днем 0…-5° мороза.

Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (4-15 мм).

 

2018-жылдын ноябрь айында Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в ноябре 2018 г. в зоне земледелия Нарынской области)

 

 

ЖАЙЫТТАР ЗОНАСЫ (ЗОНА ПАСТБИЩ)

АЛАЙ ӨРӨӨНҮ

                        Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1º төмөн болуп, -9…-11° суук болушу күтүлөт. Абанын температурасы айдын биринчи он күндүгүндө түнкүсүн -3…-8° суук, күндүз 2…7° жылуу болушу күтүлөт. Айдын экинчи жана үчүнчү он күндүкдөрүндө абанын температурасы төмөндөп, түнкүсүн -15…-20° суук, күндүз -3...-8° суук болушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормага  жакын болушу күтүлөт (21-23 мм).

 

АЛАЙСКАЯ ДОЛИНА

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1º ниже климатической нормы и составит около -9...-11° мороза. В первой декаде месяца температура воздуха ожидается ночью            -3…-8º мороза, днем 2…7º тепла. Во второй и третьей декадах месяца ожидается понижение температуры воздуха ночью до -15…-20°, днем до -3...-8º мороза. 

Месячное количество осадков ожидается около нормы (21-23 мм).

2018-жылдын ноябрь айында Алай өрөөнүнүн чыгышында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в ноябре 018 г. по востоку Алайской долины)

 

СУУСАМЫР ӨРӨӨНҮ

                        Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын болуп, -6…-8° суук болушу күтүлөт. Абанын температурасы айдын биринчи он күндүгүндө түнкүсүн -3…-8° суук, күндүз 6…11° жылуу болушу күтүлөт. Айдын экинчи жана үчүнчү он күндүкдөрүндө абанын температурасы төмөндөп, түнкүсүн -15…-20° суук, күндүз 0...5° жылуу болушу күтүлөт.

            Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан аз болушу күтүлөт (18-20 мм).

 

СУУСАМЫРСКАЯ ДОЛИНА

Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит около -6...-8° мороза. В первой декаде месяца температуры воздуха ожидается ночью -3…-8º мороза, днем 6…11º тепла. Во второй и третьей декадах месяца ожидается понижение температуры воздуха ночью до -15…-20°мороза, днем до .0...5º тепла. 

Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (18-20 мм).

 

2018-жылдын ноябрь айында Суусамыр өрөөнүндө күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в ноябре 2018 г. в Суусамырской долине)

 

* - кашаалардын ичинде жаан-чачындын айлык нормасы берилди

**- в скобках указана месячная норма осадков.

 

 

Эскертүү: ай ичинде абанын температурасынын жана жаан-чачындын болжолдоосу аба ырайынын күн сайын 24-120 саатка түзүлгөн болжолдоосу жана 144-168 саатка түзүлгөн алдын ала болжолдоолору менен тактаалат.

Массалык маалымат каражаттарында абанын температурасынын жана жаан-чачындын айлык божомолдусун ката айтууга жана сабатсыз түшүндүрмөлөрдү берүүгө жол берилбейт. Маалыматтарды пайдаланууда массалык маалымат каражаттары Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттиктин маалыматтарына таянууга милдеттүү.

Примечание: в течение месяца прогноз месячной аномалии температуры воздуха и осадков будет ежедневно корректироваться прогнозами погоды на 24-120 часа и предварительными прогнозами на 144-168 часов.

Не допускается искажение и применение неадекватных комментариев к прогнозу месячной аномалии температуры воздуха и осадков в средствах массовой информации. При использовании информации в средствах массовой информации ссылка на Агентство по гидрометеорологии при МЧС КР обязательна.

Кыргыз Республикасында 2018-жылдын ноябрь айында күтүлгөн аба температурасынын жана жаан-чачындын көлөмүнүн аномалиясынын болжолдоосу Кыргызгидрометтин метеорологиялык болжолдоолор бөлүмүндө даярдалды.

Башкы редактор – Кыргызгидрометтин директору З.С.Итибаев. Редактору-Гидрометеорологиялык байкоолор, болжолдоолор жана маалымат менен камсыз кылуу башкармалыгынын начальниги Т.Г.Черникова

Чыгарылган бюллетень боюнча баардык суроолор боюнча КР ӨКМнин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттигинин Гидрометеорологиялык байкоолор, болжолдоолор жана маалымат менен камсыз кылуу башкармалыгына  кайрылыңыздар. Дареги: 720017 Бишкек ш., Керимбеков (Карасуйская) көчөсү,1, тел: 31-46-88. www.meteo.kg.

Прогноз аномалии температуры воздуха и количество осадков по Кыргызской Республике на ноябрь месяц 2018 года составлен в отделе метеопрогнозов Кыргызгидромета.

Главный редактор–директор Кыргызгидромета Итибаев З.С. Редактор – начальник Управления гидрометнаблюдений, прогнозов и обеспечения информацией Черникова Т.Г.

По всем вопросам, связанным с выпуском бюллетеней, просьба обращаться в Управление гидрометнаблюдений, прогнозов и обеспечения информацией Агентства по гидрометеорологии при МЧС КР по адресу: 720017, г. Бишкек, ул. К.Керимбекова (Карасуйская), 1 тел: 31-46-88, www.meteo.kg