Новости

Детальный прогноз погоды на январь 2019.
18 дек.

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨЗГӨЧӨ

КЫРДААЛДАР МИНИСТРЛИГИ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ БОЮНЧА АГЕНТТИГИ

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯЛЫК БАЙКООЛОР, БОЛЖОЛДООЛОР ЖАНА МААЛЫМАТ МЕНЕН КАМСЫЗ КЫЛУУ БАШКАРМАЛЫГЫ

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Кыргызской республики

АГЕНТСТВО ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ

УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТНАБЛЮДЕНИЙ,

ПРОГНОЗОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИЕЙ

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ

 

№ 1

Кыргыз Республикасынын аймагында 2019-жылдын январь айында күтүлгөн аба температурасынын жана жаан-чачындын көлөмүнүн аномалиясынын болжолдоосу

 

Прогноз аномалии температуры воздуха и количество осадков по территории Кыргызской Республике на январь месяц 2019 года

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бишкек 2018

 

2019-жылдын январь айында Кыргызстандын аймактарында абанын айлык орточо температурасынын болжолдоосу

(Ожидаемые значения среднемесячной температуры воздуха в январе 2019 г. по территории Кыргызстана)

2019-жылдын январь айында Кыргызстандын аймактарында жаан-чачындын айлык көлөмүнүн болжолдоосу

(Ожидаемое месячное ко личество осадков в январе 2019 г. по территории Кыргызстана)

 

ЧҮЙ  ОБЛУСУН УН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

 

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1…2° төмөн болуп, -3…-5°,  Чүй өрөөнүнүн түндүгүнүндө, Кемин өрөөнүндө жана  тоо этектеринде -7…-9° суук болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн -4…-9° сууктан -10…-15° суукка чейин, күндүз 1…6° жылуулуктан 0…-5° суукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт. Айдын кээ бир күндөрүндө абанын температурасы түнкүсүн -20…-25°, күндүз -8…-13°суукка чейин, Чуй өрөөнүнүн түндүгүнүндө түнкүсүн -23…-28°, күндүз -10…-15° суукка чейин төмөндөшү мүмкүн.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан аз болушу күтүлөт (Чүй өрөөнүндө 25-28 мм, тоо этектеринде 12-22 мм).*

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1…2° ниже  климатической нормы и составит  -3…-5°, по северу Чуйской долины,  в Кеминской долине  и в предгорных районах -7...-9° мороза.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -4...-9° до -10...-15° мороза, днем от 1...6° тепла до 0...-5° мороза. В отдельные дни месяца возможно понижение температуры воздуха ночью до -20...-25°, днем до -8...-13°, по северу Чуйской долины  ночью до -23...-28°, днем до -10...-15º мороза.

Месячное количество осадков ожидается около нормы (в Чуйской долине 25-28 мм, в предгорных районах 12-22 мм).**

 

 

 

2019-жылдын январь айында Чүй облусунун дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в январе 2019 г. в зоне земледелия Чуйской области).

ТАЛАС ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

 

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1…3° төмөн болуп,  -6…-8° суук болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн -8…-13° сууктан -15…-20° суукка чейин, күндүз 0…5° жылуулуктан -1…-6° суукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт. Айдын кээ бир күндөрүндө абанын температурасы түнкүсүн -23…-28°, күндүз -10…-15° суукка чейин төмөндөшү мүмкүн.

            Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан аз болушу күтүлөт (17-19 мм).

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ТАЛАССКОЙ ОБЛАСТИ

 

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1…3º  ниже климатической нормы и составит -6…-8° мороза.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -8...-13° до -15...-20° мороза, днем от 0...5° тепла, до -1...-6° мороза. В отдельные дни месяца возможно понижение температуры воздуха ночью до -23...-28°, днем до -10..-15º мороза.

Месячное количество осадков ожидается меньше нормы ( 17-19 мм).

 

 

 

2019-жылдын январь айында Талас облусунун дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в январе 2019 г. в зоне земледелия Таласской области)

 

ОШ, ЖАЛАЛ-АБАД ЖАНА БАТКЕН ОБЛУСТАРЫНЫН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

 

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1…3° төмөн болуп, -2…-4°, тоо этектериндеги райондордо -4…-6° суук болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн -1…-6° суууктан -8…-13° суукка чейин, күндүз 2…7° жылуулуктан 0…-5° суукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Тоо этектериндеги райондордо абанын температурасы түнкүсүн -3…-8° сууктан -10…-15º суукка чейин, күндүз 0…5° жылуулуктан -2…-7° суукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан аз болушу күтүлөт (өрөөндөрдө 15-52 мм, тоо этектериндеги райондордо 25-74 мм).

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ОШСКОЙ, ЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ И БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1…3° ниже  климатической нормы и составит  -2…-4°, в предгорных районах -4…-6° мороза.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -1...-6° до -8..-13° мороза, днем от 2...7° тепла до 0...-5° мороза.

В предгорных районах  ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3...-8° до -10...-15° мороза, днем от 0...5° тепла до -2...-7° мороза.

Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (в долинных зонах 15-52 мм, в предгорных районах 25-74 мм).

 

 

 

2019-жылдын январь айында Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын өрөөндөрүндө күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в январе 2019 г. в долинной зоне  Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей)

 

 

 

2019-жылдын январь айында Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын тоо этектеринде күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в январе 2019 г. в предгорной зоне  Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей)

 

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

 

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1…2° төмөн болуп, -3…-5°, Ысык-Көл ойдуңунун чыгышында  -5…-7° суук болушу күтүлөт.

Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн -3…-8° сууктан -10…-15°суукка чейин, Ысык-Көл ойдуңунун чыгышында -20…-25° суукка чейин, күндүз 0…5° жылуулуктан -3…-8° суукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан аз болушу күтүлөт (2-9 мм, чыгышында 14-21 мм).

 

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1…2° ниже климатической нормы и составит -3…-5°, по востоку Иссык-Кульской котловины -5…-7° мороза.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -3...-8° до -10...-15°, по востоку Иссык-Кульской котловины до -20...-25° мороза,  днем от 0...5°тепла до -3...-8° мороза.

Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (2-9 мм, по востоку 14-21 мм).

 

 

 

2019-жылдын январь айында Ысык-Көл облусунун дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в январе 2019 г. в зоне земледелия Иссык-Кульской области)

 

НАРЫН ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

 

            Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1…3° төмөн болуп, -18…-20°суук, Кочкор районунда -10…-12° суук болушу күтүлөт.

            Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн -10…-15° сууктан -18…-23° суукка чейин, күндүз -5…-10° сууктан -11…-16° суукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт. Айдын кээ бир күндөрүндө абанын температурасы түнкүсүн -25…-30°суукка, күндүз -15…-20°суукка чейин, Ат-Башы районунда түнкүсүн -30…-35°, күндүз -17…-22° суукка чейин төмөндөшү мүмкүн.

            Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан аз болушу күтүлөт (2-9 мм).

 ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

 

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1...3° ниже климатической нормы и составит -18…-20°, в Кочкорском районе -10...-12° мороза.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -10..-15° до -18...-23°, днем от -5...-10° до -11...-16° мороза. В отдельные дни месяца возможно понижение температуры воздуха ночью до -25...-30°, днем до -15...-20°, в Ат-Башинском районе ночью до -30...-35°, днем до -17...-22º мороза.

Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (2-9 мм).

 

 

 

2019-жылдын январь айында Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в январе 2019 г. в зоне земледелия Нарынской области)

 

ЖАЙЫТТАР ЗОНАСЫ (ЗОНА ПАСТБИЩ)

АЛАЙ ӨРӨӨНҮ

           

            Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1…2° төмөн болуп, -16…-18° суук болушу күтүлөт.

            Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн -17…-22° сууктан -25…-30° суукка чейин, күндүз -8…-13° сууктан -15…-20° суукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан аз болушу күтүлөт (19-21мм).

 

АЛАЙСКАЯ ДОЛИНА

 

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1..2º ниже климатической нормы и составит около -16...-18° мороза.

В течение месяца ожидается  колебание температуры воздуха ночью от -17…-22º до -25...-30º, днем от -8…-13º до -15...-20º мороза.

Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (19-21 мм).

 

 

2019-жылдын январь айында Алай өрөөнүнүн чыгышында күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в  январе 2019 г. по востоку Алайской долины)

 

СУУСАМЫР ӨРӨӨНҮ

           

            Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 3…5° төмөн болуп, -25…-27° суук болушу күтүлөт.

            Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн -24…-29° сууктан -30…-35° суукка чейин, күндүз -13…-18° сууктан -20…-25° суукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт. Айдын кээ бир күндөрүндө абанын температурасы түнкүсүн -40…-45°суукка, күндүз -23…-28° суукка чейин төмөндөшү мүмкүн.

Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан аз болушу күтүлөт (16-18 мм).

 

СУУСАМЫРСКАЯ ДОЛИНА

 

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 3..5° ниже климатической нормы и составит -25...-27° мороза.

В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -24...-29° до -30...-35°, днем от -13...-18°  до -20...-25° мороза. В отдельные дни месяца возможно понижение температуры воздуха ночью до -40...-45°, днем до -23...-28º мороза.

Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (16-18 мм).

 

 

2019-жылдын январь айында Суусамыр өрөөнүндө күтүлгөн абанын температурасынын болжолдоосунун ыктымалы (Вероятность ожидаемых значений температуры воздуха в январе 2019 г. в Суусамырской долине)

 

* - кашаалардын ичинде жаан-чачындын айлык нормасы берилди

**- в скобках указана месячная норма осадков.

 

 

Эскертүү: ай ичинде абанын температурасынын жана жаан-чачындын болжолдоосу аба ырайынын күн сайын 24-120 саатка түзүлгөн болжолдоосу жана 144-168 саатка түзүлгөн алдын ала болжолдоолору менен тактаалат.

Массалык маалымат каражаттарында абанын температурасынын жана жаан-чачындын айлык божомолдусун ката айтууга жана сабатсыз түшүндүрмөлөрдү берүүгө жол берилбейт. Маалыматтарды пайдаланууда массалык маалымат каражаттары Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттиктин маалыматтарына таянууга милдеттүү.

Примечание: в течение месяца прогноз месячной аномалии температуры воздуха и осадков будет ежедневно корректироваться прогнозами погоды на 24-120 часа и предварительными прогнозами на 144-168 часов.

Не допускается искажение и применение неадекватных комментариев к прогнозу месячной аномалии температуры воздуха и осадков в средствах массовой информации. При использовании информации в средствах массовой информации ссылка на Агентство по гидрометеорологии при МЧС КР обязательна.

Кыргыз Республикасында 2019-жылдын январь айында күтүлгөн аба температурасынын жана жаан-чачындын көлөмүнүн аномалиясынын болжолдоосу Кыргызгидрометтин метеорологиялык болжолдоолор бөлүмүндө даярдалды.

Башкы редактор – Кыргызгидрометтин директору З.С.Итибаев. Редактору-Гидрометеорологиялык байкоолор, болжолдоолор жана маалымат менен камсыз кылуу башкармалыгынын начальниги Т.Г.Черникова

Чыгарылган бюллетень боюнча баардык суроолор боюнча КР ӨКМнин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттигинин Гидрометеорологиялык байкоолор, болжолдоолор жана маалымат менен камсыз кылуу башкармалыгына  кайрылыңыздар. Дареги: 720017 Бишкек ш., Керимбеков (Карасуйская) көчөсү,1, тел: 31-46-88. www.meteo.kg.

Прогноз аномалии температуры воздуха и количество осадков по Кыргызской Республике на январь месяц 2019 года составлен в отделе метеопрогнозов Кыргызгидромета.

Главный редактор–директор Кыргызгидромета Итибаев З.С. Редактор – начальник Управления гидрометнаблюдений, прогнозов и обеспечения информацией Черникова Т.Г.

По всем вопросам, связанным с выпуском бюллетеней, просьба обращаться в Управление гидрометнаблюдений, прогнозов и обеспечения информацией Агентства по гидрометеорологии при МЧС КР по адресу: 720017, г. Бишкек, ул. К.Керимбекова (Карасуйская), 1 тел: 31-46-88, www.meteo.kg