Новости

Подробный прогноз погоды на август 2017
9 июл.

ЧҮЙ ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА
Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1...2° жогору болуп, 23...25° жылуу болушу, Кемин өрөөнүндө жана тоо этектеринде 16...18° жылуу болушу күтүлөт. Абанын эң жогорку температурасы айнын биринчи он күндүгүндө  күтүлөт, түнкүсүн 15...20°,  күндүз 32...37° жылуу болушу күтүлөт. Айдын экинчи жана үчүнчү он күндүкдөрүндө түнкүсүн 11...16°,  күндүз  30...35° жылуу болушу күтүлөт. Кемин өрөөнүндө жана тоо этектеринде ай ичинде абанын  температурасы түнкүсүн 7…12° жылуу болуп,   күндүзгү температурасы 20...25° жылуулуктан 26…31° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.
Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан аз  болушу күтүлөт (11-18 мм, тоо этектеринде 30-31 мм). *
 ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ЧУЙСКОЙ ОБЛАСТИ
Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1...2° выше   климатической нормы и составит 23…25°, в Кеминской долине и в предгорных районах 16...18° тепла.  Наиболее высокие значений температуры воздуха ождидаются в первой декаде месяца, ночью 15…20°, днем 32…37°,  В течение второй и третей декадах месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью 11...16° днем 30…35° тепла. В предгорных районах и в Кеминской долине ночью преобладание температуры воздуха 7...12°, днем колебание от 20...25° до 26…31° тепла.
Месячное количество осадков ожидается меньше нормы 11-18 мм, в предгорных районах 30-31 мм). **
2017-жылдын август айында Чүй облусунун дыйканчылык аймактарында абанын температурасынын өзгөрүлүшүнүн болжолдоосу (Ожидаемый ход температуры воздуха в августе 2017 г. в зоне земледелия Чуйской области)

ТАЛАС ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА
Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1...2° жогору болуп, 20...22° жылуу болушу күтүлөт. Ай ичинде абанын  температурасы түнкүсүн 9...14° жылуу  күндүз 23…28° жылуулуктан 29...34° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.
Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан аз жаашы күтүлөт (6-12 мм).
 ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ТАЛАССКОЙ ОБЛАСТИ
Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1...2° выше климатической нормы и составит 20…22° тепла. В течение месяца ожидается ночью преобладание температуры воздуха 9...14°, днем колебание от 23...28° до 29…34° тепла.
Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (6-12 мм).
2017-жылдын август айында Талас облусунун дыйканчылык аймактарында абанын температурасынын өзгөрүлүшүнүн болжолдоосу (Ожидаемый ход температуры воздуха в августе 2017 г. в зоне земледелия Таласской области)

ОШ, ЖАЛАЛ-АБАД ЖАНА БАТКЕН ОБЛУСТАРЫНЫН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА
 Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1...2° жогору болуп, 24...26°, тоо этектеринде 19...21° жылуу болушу күтүлөт. Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 15...20°,  күндүз 31...36° жылуу болушу күтүлөт. Тоо этектеринде абанын түнкү температурасы 11...16° жылуу, күндүз 25...30° жылуу болушу күтүлөт.
 Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан аз болушу күтүлөт (7-13 мм, тоо этектеринде 28-32 мм).
 ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ОШСКОЙ, ЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ И БАТКЕНСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1...2° выше климатической нормы и составит 24…26°, в предгорных районах 19...21° тепла. В течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью 15...20°, днем 31...36° тепла. В предгорных районах температура воздуха ночью  11...16°, днем 25…30° тепла.
Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (7-13 мм, по предгорным районам 28-32 мм).
2017-жылдын август айында Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында абанын температурасынын өзгөрүлүшүнүн болжолдоосу (Ожидаемый ход температуры воздуха в августе 2017 г. в зоне земледелия Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей).

ЫСЫК-КӨЛ ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1...2°  жогору  болуп, 17…19° жылуу болушу күтүлөт. Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 12...17°, абанын күндүзгү температурасы 25…30° жылуу болушу, Ысык-Көл ойдуңунун чыгышында түнкүсүн 8...13°, күндүз 27...32° жылуу болушу күтүлөт.
Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан аз болушу күтүлөт (31-39 мм, чыгышында 49-80 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается выше климатической нормы на 1...2° и составит 17…19° тепла. В течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью 12…17°, днем 25...30°, по востоку Иссык-Кульской котловины ночью 8…13°, днем 27...32° тепла.
Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (31-39 мм, по востоку 49-80 мм).
2017-жылдын август айында Ысык-Көл облусунун дыйканчылык аймактарында абанын температурасынын өзгөрүлүшүнүн болжолдоосу (Ожидаемый ход температуры воздуха в августе 2017 г. в зоне земледелия Иссык-Кульской области).

 

НАРЫН ОБЛУСУНУН ДЫЙКАНЧЫЛЫК АЙМАКТАРЫНДА

Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормадан 1...2° жогору болуп, 18...20° жылуу болушу күтүлөт. Айдын биринчи жарымында  абанын температурасы түнкүсүн 10...15°, Ат-Башы районунда 5...10° жылуу, күндүз 28...33° жылуу болушу күтүлөт. Айдын экинчи жарымында түнкүсүн 7...12°,  Ат-Башы районунда 2...7° жылуу болушу,  абанын температурасы күндүз 26…31°  жылуу болушу күтүлөт.
Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан аз  болушу күтүлөт  (13-28 мм).

ЗОНА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ НАРЫНСКОЙ ОБЛАСТИ

Средняя месячная температура воздуха ожидается на 1...2° выше климатической нормы и составит 18…20° тепла. В течение первой половине месяца температура воздуха ожидается ночью 10...15°, в Ат-Башынском районе 5...10° тепла, днем 28…33° тепла. Во второй половине месяца температура воздуха ночью 7...12°, в Ат-Башынском районе 2...7° тепла, днем 26…31° тепла
Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (13-28 мм).
2017-жылдын август айында Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында абанын температурасынын өзгөрүлүшүнүн болжолдоосу (Ожидаемый ход температуры воздуха в августе 2017 г. в зоне земледелия Нарынской области)

 ЖАЙЫТТАР ЗОНАСЫ (ЗОНА ПАСТБИЩ)
АЛАЙ ӨРӨӨНҮ
Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормага жакын болуп, 9...11° жылуу болушу күтүлөт. Ай ичинде абанын температурасы түнкүсүн 3° суук ...2° жылуулуктан  3...8° жылуулукка чейин, күндүз 12…17° жылуулуктан 19...24° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.
Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан аз болушу күтүлөт (25-27 мм).*
АЛАЙСКАЯ ДОЛИНА
Средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит  9…11° тепла. В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от 3° мороза ...2° тепла до 3…8° тепла, днем от 12...17° до 19…24° тепла.
Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (25-27 мм).
2017-жылдын август айында Алай өрөөнүн чыгышында абанын температурасынын өзгөрүлүшүнүн болжолдоосу (Ожидаемый ход температуры воздуха в августе 2017 г. по востоку Алайской долины)

СУУСАМЫР ӨРӨӨНҮ
Абанын айлык орточо температурасы климаттык нормдан 1...2 жогору болуп, 13…15° жылуу болушу күтүлөт. Ай ичинде абанын түнкү температурасы -2° суук ...3° жылуулуктан  4…9° жылуулукка чейин, күндүз 20...25° жылуулуктан 26…31° жылуулукка чейин өзгөрүлүп турушу күтүлөт.
Жаан-чачындын айлык көлөмү нормадан аз   болушу күтүлөт (19-21 мм).
СУУСАМЫРСКАЯ ДОЛИНА
Средняя месячная температура воздуха ожидается 1...2 выше климатической нормы и составит 13…15° тепла. В течение месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью ночью от 2° мороза ...3° тепла до 4…9° тепла, днем от 20...25° до 26…31° тепла.
Месячное количество осадков ожидается меньше нормы (19-21мм).
2017-жылдын август айында Суусамыр өрөөнүндө абанын температурасынын өзгөрүлүшүнүн болжолдоосу (Ожидаемый ход температуры воздуха в августе 2017 г. в Суусамырской долине).
 * - кашаалардын ичинде жаан-чачындын айлык нормасы берилди
**- в скобках указана месячная норма осадков.
Эскертүү: ай ичинде абанын температурасынын жана жаан-чачынды болжолдоосу аба ырайынын күн сайын 24-120 саатга түзүлгөн болжолдоосу жана 144-168 саатга түзүлгөн алдын ала болжолдоолору менен тактаалат.
Массалык маалымат каражаттарында абанын температурасынын жана жаан-чачындын айлык божомолдусун ката айтууга жана сабатсыз түшүндүрмөлөрдү берүүгө жол берилбейт. Маалыматтарды пайдаланууда массалык маалымат каражаттары Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Гидрометеорология  боюнча агенттиктин маалыматтарына таянууга милдеттүү.
Примечание: в течение месяца прогноз месячной аномалии температуры воздуха и осадков будет ежедневно корректироваться прогнозами погоды на 24-120 часа и предварительными прогнозами на 144-168 часов.
Не допускается искажение и применение неадекватных комментариев к прогнозу месячной аномалии температуры воздуха и осадков в средствах массовой информации. При использовании информации в средствах массовой информации ссылка на Агентство по гидрометеорологии при МЧС КР обязательна.

Кыргыз Республикасында 2017-жылдын август айында күтүлгөн аба ырайынын болжолдоосу Кыргызгидрометтин метеорологиялык болжолдоолор бөлүмүндө даярдалды.
Башкы редактор – Кыргызгидрометтин директору З.С.Итибаев. Редактору-Гидрометеорологиялык байкоолор, болжолдоолор жана маалымат менен камсыз кылуу башкармалыгынын начальниги Т.Г.Черникова
Чыгарылган бюллетень боюнча баардык суроолор боюнча КР ӨКМнин алдындагы Гидрометеорология боюнча агенттигинин Гидрометеорологиялык байкоолор, болжолдоолор жана маалымат менен камсыз кылуу башкармалыгына  кайрылыњыздар. Дареги: 720017 Бишкек ш., Керимбеков (Карасуйская) көчөсү,1, тел 31-46-88.www.meteo. kg.
Прогноз погоды по Кыргызской Республике на август месяц 2017 года составлен в отделе метеопрогнозов Кыргызгидромета.
Главный редактор–директор Кыргызгидромета Итибаев З.С. Редактор – начальник Управления гидрометнаблюдений, прогнозов и обеспечения информацией Черникова Т.Г.
По всем вопросам просьба обращаться в Управление гидрометнаблюдений, прогнозов и обеспечения информацией Агентства по гидрометеорологии при МЧС КР по адресу: 720017, г. Бишкек, ул. К.Керимбекова (Карасуйская), 1 тел 31-46-88, www.meteo.kg